ESIF mikro investicijski zajam

Financijski instrument ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro investicijski
zajmovi je namijenjen mikro i malim subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz
sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U okviru ovog Financijskog instrumenta
HAMAG-BICRO će mikro i malim subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro
investicijske zajmove.

 

Značajka instrumenta/ Naziv programa ESIF Mikro investicijski zajam
Ciljana skupina ·         Mikro gospodarski subjekt

·         Mali gospodarski subjekt

·         Fizičke osobe- u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt – ukoliko se zajam odobri potrebno je registrirati gospodarski subjekt jer se Ugovor o zajmu ugovara isključivo sa registriranim gospodarskim subjektom.

Iznos Od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR
Kamatna stopa* 0,1% – 0,5%
Poček Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate minimalno 2 godine
Rok otplate Do 5 godina uključujući poček
Instrumenti osiguranja Zadužnica, te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
Potpora De minimis
Namjena ·         Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)

·         Obrtna sredstva- do 30% iznosa zajma

ESIF mikro investicijski zajam

Financijski instrument nije namijenjen za:

Aktivnosti:

 • financiranje PDV-a
 • refinanciranje postojećih obveza
 • podmirenje obveza nastalih prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO
 • investicije koje služe u osobne svrhe
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti koju obavlja podnositelj zahtjeva
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24
 • kupnja osobnih vozila
 • kupnja poslovnih prostora u fazi izgradnje

Djelatnosti:

 • trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama (benzinske postaje)
 • djelatnost Taxi službe i djelatnost iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car)
 • djelatnost cestovnog prijevoza tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
 • trgovačke djelatnosti
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.[1]
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

 

 1. CILJ I NAMJENA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Cilj Financijskog instrumenta je kreditiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva uz
povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih
sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika.

Cilj Financijskog instrumenta je financiranje mikro i malih subjekata malog gospodarstva u
svrhu:

– osnivanja obrta i trgovačkih društava
– modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
– samozapošljavanja
– zadržavanja postojećih i povećanja broja novih radnih mjesta

 1. KORISNICI ESIF MIKRO INVESTICIJSKOG ZAJMA

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima malog gospodarstva uključujući i fizičke
osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za zajam nemaju registrirani vlastiti gospodarski
subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo sa registriranim
subjektom malog gospodarstva.

Prihvatljivi subjekti malog gospodarstva su oni koji:
– su registrirani i obavljaju djelatnost za koju se traži zajam
– imaju više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava
– imaju minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6
mjeseci od iskorištenja sredstava zajma
– nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
– nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili
reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.

čije je ulaganje ekonomski opravdano te ima zatvorenu financijsku konstrukciju, a koji
temeljem Zakona o poticanju malog gospodarstva korisnici zajma moraju imati status mikro,
malog ili srednjeg subjekta malog gospodarstva i to:

• Mikro subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe iz točke 2.2. koje
prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim
izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu

– istraživanje, razvoj ili tehnička primjena povezana s elektroničkim podatkovnim programima ili rješenjima kojima se izričito nastoji
poduprijeti bilo koju aktivnost iz prethodnih točaka od (a) do (h) ili se njima namjerava omogućiti nezakoniti ulazak u elektroničke
mreže podataka ili preuzimanje elektroničkih podataka.

protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza
na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u
iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR.

• Mali subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe iz točke 2.2. koje prosječno
imaju zaposleno manje od 50 radnika. Prema financijskim izvješćima za prethodnu
godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00
EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit odnosno imaju
dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu protuvrijednosti do
10.000.000,00 EUR.

ESIF mikro investicijski zajam možete ostvariti kroz knjigovodstvene usluge Ostvari mjere.

IZNOS I OTPLATA ZAJMA

Najniži iznos mikro investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 1.000,00 EUR po
srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Najviši iznos mikro investicijskih zajmova je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR po
srednjem tečaju HNB-a na dan podnošenja zahtjeva.

Rok otplate od 1 godine do 5 godina uključujući poček
Poček do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
Isplaćeni iznos zajma ne smije prelaziti Programom definirani maksimalni iznos po srednjem
tečaju HNB-a na dan isplate.

Istekom roka korištenja zajam ulazi u otplatu.
Otplata zajma vrši se u jednakim kvartalnim ratama.

KAMATNA STOPA

Raspon kamatnih stopa 0,1% – 0,5% utvrđuje se prema mjestu ulaganja.
Kamatne stope definirane su mjestom ulaganja odnosno jedinicom područne (regionalne)
samouprave sukladno članku 34. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17,
118/18) i svim naknadnim izmjenama i dopunama.

KORIŠTENJE ZAJMA
Korištenje mikro investicijskog zajma u pravilu traje do 6 mjeseci od dana potpisivanja
Ugovora o zajmu.
Korisnici su dužni zajam koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog Financijskog
instrumenta.
HAMAG-BICRO vrši kontrolu namjenskog korištenja zajma. Korisnici su dužni pribaviti i
dostaviti dokumentaciju HAMAG-BICRO-u sukladno Ugovoru o zajmu kako bi se mogla vršiti
kontrola namjenskog korištenja zajma.

6. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Za osiguranje urednog izvršenja obveza po zajmovima HAMAG-BICRO će pribaviti
zadužnice korisnika zajma. Ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a mogu se pribaviti i
ostali instrumenti osiguranja.

7. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave se podnose poštom, elektroničkom poštom, putem sustava za on-line prijavu ili
osobno na adrese objavljene na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a.
Potrebno je dostaviti standardizirani obrazac zahtjeva za zajam te obveznu dokumentaciju.
Poduzetnik u okviru ovog Financijskog instrumenta ima pravo korištenja najviše dva
pojedinačna zajma unutar godine dana računajući od datuma odobrenja prvog zahtjeva u
godina koja se razmatra. Nakon proteka godine dana od odobrenja prvog zahtjeva započinje
novi ciklus razmatranja.

Financijski instrument ESIF mikro investicijski zajmovi nije dopušteno kombinirati zajedno s
Financijskim instrumentima ESIF mikro zajmovi za obrtna sredstva i ESIF mali zajmovi
unutar godine dana.

8. POTREBNA DOKUMENTACIJA

HAMAG-BICRO će objaviti popis dokumentacije potrebne za prijavu na ESIF male zajmove
na internet stranicama Agencije.

9. OSTALE ODREDBE

Pravo na zajam ne postoji. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu
financijsku konstrukciju. HAMAG-BICRO donosi odluke o odobravanju svakog pojedinog
zahtjeva za zajam sukladno internim metodologijama i procedurama rada.
U slučajevima manjeg odstupanja od uvjeta ovog Financijskog instrumenta i uz dokazivanje
opravdanog razloga, dopuštena su pojedinačna izuzeća uz suglasnost Uprave HAMAG-
BICRO-a.

10. POTPORA MALE VRIJEDNOSTI (de minimis)

Financijskim instrumentom ESIF mali zajmovi dodjeljuje se potpora male vrijednosti (de
minimis) sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i
Pravilniku o dodijeli potpora male vrijednosti HAMAG-BICRO-a.
Prilikom dodjele potpore unutar zajma, HAMAG-BICRO poduzetnika pisanim putem
obavještava o iznosu potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao
i tome da je riječ o potpori male vrijednosti, izričito se pozivajući na Uredbu Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore te navodeći njezin naziv i podatke o objavi u Službenom listu Europske unije.

11. ROK VAŽENJA FINANCIJSKOG INSTRUMENTA

Ovaj Financijski instrument stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja
sredstava, a najkasnije do 31.12.2023. godine.

Dokument je moguće pronaći na stranicama HAMAG BICRO.

Kontaktirajte nas kako bismo napisali vaš poslovni plan za investicije i sredstva.

Skip to content