Što su zelena radna mjesta 2022?

Zelena radna mjesta

Zelena radna mjesta imaju direktan utjecaj na klimatske promjene i zaštitu okoliša

Kako bismo sačuvali planet spominje se pojam kao dekarbonizirano gospodarstvo u kojem se smanjuje negativan utjecaj na okoliš na poslovima koji se nazivaju zelena radna mjesta.

Ubrzavanje procesa prijelaza na radna mjesta koja poštuju okoliš ima za cilj zaustaviti klimatske promjene i stvoriti nova radna mjesta.

Prema Pariškom sporazumu iz 2015. 195 zemalja se obvezalo smanjiti globalno zagrijavanje.

Što je dekarbonizacija?

Energetska tranzicija za postizanje klimatske neutralnosti sa smanjenjem ugljičnog dioksida u atmosferi.

Globalno zatopljenje i klimatske promjene uzrokovane su efektom staklenika spaljivanjem fosilnih goriva. Smanjenje ugljičnog dioksida u atmosferi moguće je izuzimanjem ugljika iz proizvodnje energije. Elektrifikacija bazirana na čistoj i alternativnoj energiji koja ima utjecaj koji planet zemlja može podnijeti.

Korištenje resursa i regulacija gospodarskog rasta povezana je zajedno sa strategijom Europske komisije za postizanje neutralnosti ugljika do 2050. Sredstva za provedbu mjera za postizanje klimatskih ciljeva osigurana su u skladu s planovima oporavka i otpornosti koji donosi svaka država članica.

Kružna ili cirkularna ekonomija za zelena radna mjesta

Stvaranje novih zelenih radnih mjesta stvarati će se i kroz kružnu ekonomiju recikliranjem, povećanjem održive proizvodnje i potrošnje, ponovnim korištenjem i popravkom. Kružna ekonomija smanjuje štetu koja se događa u smislu klime planeta i ima direktan utjecaj na smanjeno iskorištavanje resursa kako bi planet imao rasterećenje.

Definicije i okviri za utvrđivanje poslovanja koja su namijenjena zelenim djelatnostima Hrvatski Zavod za Zapošljavanje (mjere.hr) donosi u sastavu Potpora za samozapošljavanje zeleno/digitalno.

Za ispunjavanje kriterija za zelena radna mjesta uzima se u obzir NKD djelatnost koja je dozvoljena prema klasifikaciji i kriteriju zelene djelatnosti i poslodavci koji isporučuju zelene usluge ili proizvode.

Kriteriji područja zelenih proizvoda i usluga

 1. Energija iz obnovljivih izvora

Električna energija, toplina ili gorivo proizvedeno iz obnovljivih izvora energije.

 1. Energetska učinkovitost

Proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost. Ovoj kategoriji pripada energetski učinkovita oprema, uređaji, zgrade i vozila, kao i proizvodi i usluge koji poboljšavaju energetsku učinkovitost zgrada i učinkovitost skladištenja i distribucije energije, kao što su Smart Grids napredne elektroenergetske mreže.

 1. Smanjenje i uklanjanje onečišćenja, smanjenje stakleničkih plinova te recikliranje i ponovna uporaba

Proizvodi i usluge koji:

  • Smanjuju ili uklanjaju stvaranje ili oslobađanje zagađivača ili otrovnih spojeva odnosno uklanjaju onečišćujuće tvari ili opasan otpad iz okoliša.
  • Smanjuju emisije stakleničkih plinova drugim metodama osim proizvodnje obnovljive energije i energetske učinkovitosti
  • Smanjuju ili eliminiraju stvaranje otpadnih materijala; odnosno koji prikupljaju, ponovno koriste, obnavljaju, recikliraju ili kompostiraju otpadne materijale ili otpadne vode
 1. Održivo upravljanje i očuvanje prirodnih resursa

Proizvodi i usluge koji čuvaju prirodne resurse. U ovu kategoriju uključeni su proizvodi i usluge vezani uz ekološku poljoprivredu i održivo šumarstvo, upravljanje zemljištem, upravljanje vodenim resursima, očuvanje tla, voda ili divljih životinja.

 1. Usklađenost s okolišnim standardima, obrazovanje te podizanje svijesti šire javnosti

Proizvodi i usluge koji:

  • Provode okolišne propise/standarde
  • Osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije
  • Povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša

Inidkativna lista zelenih proizvoda/usluga

 • ekološki poljoprivredni (biljke i stoka) proizvodi i proizvodi akvakulture i pomoćne usluge
 • ogrjevno drvo; ostalo drvo ako je u skladu s mjerama održivosti
 • usluge obnove rudnika
 • usluge prikupljanja drenažnih voda radi sprječavanja onečišćenja podzemnih voda
 • električna prijevozna oprema i energetski učinkovitija prijevozna oprema; ispušne cijevi i njihovi dijelovi (i filtri za čestice)
 • instrumenti, strojevi i uređaji za analizu onečišćujućih tvari, filtriranje ili pročišćavanje plinova i tekućina
 • septičke jame, rupičasta vjedra i slični predmeti za filtriranje vode na ulazu u odvode; pumpe za pročišćavanje otpadnih voda, vozila za prikupljanje otpadnih voda i čišćenje odvoda, aktivni ugljen za filtriranje vode
 • cijevi za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda te za vodno gospodarstvo
 • vreće i vrećice kojima se zamjenjuju plastične vrećice; kante, kutije, spremnici i ostale posude za skladištenje i prijevoz otpada; ploče, blokovi i slični predmeti od biljnih vlakana, slame ili drvnog otpada, spojeni mineralnim vezivima; palionice i strojevi za obradu otpada (npr. koji se upotrebljavaju na odlagalištima)
 • olovni spremnici za radioaktivni otpad
 • usluge održavanja i popravka za smanjivanje gubitka vode
 • posebna oprema za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora: npr. sustavi za skladištenje bioplina, kotlovi na drva i ostali uređaji, solarne ploče i fotonaponske ćelije, hidraulične turbine i vodenična kola, vjetroturbine
 • biogoriva
 • ugljen ako je u skladu s mjerama održivosti
 • proizvodi za toplinsku i zvučnu izolaciju prvenstveno u zgradama: npr. proizvodi od pluta, prozori s tri izolacijska sloja, izolacijski materijali za fasade, krovove i drugi elementi zgrada, kao što su materijali izrađeni od staklene vune, kamene vune, celuloze, polimera i poliuretana i ostali
 • obnovljeni drveni spremnici
 • posebna oprema proizvedena za zaštitu okoliša i proizvodi za upravljanje resursima: npr. termostati za reguliranje, grijanja i hlađenja, termostatski ventili, toplinske crpke, kondenzacijski kotlovi, solarni grijači vode
 • svjetiljke s izbojem kao svjetiljke niskog pritiska (npr. kompaktne fluorescentne svjetiljke) i najučinkovitiji kućanski aparati
 • regenerirana guma u osnovnim oblicima ili u pločama, listovima ili trakama, vreće i torbe od biološke plastike
 • strojevi za oporabu metala
 • usluge održavanja, popravka i instalacije ekoloških proizvoda
 • električna struja, plin i toplina iz obnovljivih izvora
 • desalinizirana voda i prikupljena kišnica; održavanje vodovodnih cijevi radi smanjivanja gubitka vode
 • usluge prijevoza s niskougljičnim vozilima i plovilima
 • reciklirianje i ponovno korištenje rabljene robe
 • usluge održivog turizma
 • usluge odvodnje: prikupljanje, prijevoz i pročišćavanje otpadnih voda, rad, održavanje i čišćenje sustava odvodnje
 • usluge prikupljanja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada
 • usluge obrade i odlaganja nuklearnog otpada
 • usluge oporabe materijala; sekundarne sirovine
 • usluge sanacije i čišćenja tla, podzemnih i površinskih voda
 • usluga sanacije i čišćenja zraka
 • ostale usluge sanacije i posebne kontrole onečišćenja
 • energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetska obnova postojećih zgrada
 • usluge održavanja i popravka vodovodnih mreža
 • sustavi za obradu otpadnih voda i otpada i sustavi odvodnje
 • elektrane na obnovljive izvore energije, uključujući postavljanje fotonaponskih ploča
 • radovi zvučne izolacije
 • inženjerske i arhitektonske usluge za energetski učinkovite i pasivne zgrade i energetsku obnovu postojećih zgrada
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte obnovljive energije
 • inženjerske i arhitektonske usluge za projekte gospodarenja vodom, otpadnim vodama i otpadom
 • usluge tehničke inspekcije cestovnih vozila u pogledu emisija u zrak
 • usluge istraživanja i razvoja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge ekološkog savjetovanja
 • sakupljanje javnog otpada i otpada s ulica
 • administrativne usluge za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge osposobljavanja za zaštitu okoliša i upravljanje resursima
 • usluge zaštite okoliša koje pruža članska organizacija
 • usluge prirodnih rezervata, uključujući očuvanje divljih životinja

NKD klasifikacija i kriterij zelene djelatnosti

Na temelju indikativne liste zelenih proizvoda i usluga, HZZ je suzio popis djelatnosti kod kojih postoji potencijal značajnog doprinosa okolišnim ciljevima.

Popis prihvatljivih djelatnosti odnosno indikativna lista zelenih proizvoda i usluga u okviru tih djelatnosti čine primarni opseg za dodjelu potpore za zeleno radno mjesto. HZZ će periodički pristupati reviziji ovog popisa.

Poslodavci moraju imati registriranu djelatnost iz popisa prihvatljivih djelatnosti te kroz prijavni postupak dokazati:

 • da se njihovo poslovanje u cijelosti ili u određenom segmentu odnosi na proizvodnju zelenih proizvoda ili pružanje zelenih usluga, sukladno indikativnoj listi zelenih proizvoda i usluga navedenih u popisu prihvatljivih djelatnosti
 • da je radno mjesto za koje se traži potpora povezano s poslovnim procesom/ima koji se odnosi na zelene proizvode/usluge

Iznimno, za djelatnosti u prerađivačkoj industriji, poslodavac može opisati proizvod i/ili uslugu koje čine predmet njegovog poslovanja i izvan navedene indikativne liste te obrazložiti na koji su način isti usklađeni s gore navedenim kriterijima za pojedino područje.

HZZ će se prilikom ocjene predmeta poslovanja gospodarskog subjekta koristiti identificirane standarde, sustave označavanja i/ili certifikate koji vrijede na razini EU i/ili koji su prepoznati na nacionalnoj razini od strane nadležnih tijela te druge dostupne javne podatke.

Lista NKD djelatnosti koje su kriterij za zelena radna mjesta:

A 1.1.1Uzgoj žitarica (osim riže), mahunarki i uljanog sjemenja
A 1.1.2Uzgoj riže
A 1.1.3Uzgoj povrća, dinja i lubenica, korjenastog i gomoljastog povrća
A 1.1.4Uzgoj šećerne trske
A 1.1.5Uzgoj duhana
A 1.1.6Uzgoj predivog bilja
A 1.1.9Uzgoj ostalih jednogodišnjih usjeva
A 1.2.1Uzgoj grožđa
A 1.2.2Uzgoj tropskog i suptropskog voća
A 1.2.3Uzgoj agruma
A 1.2.4Uzgoj jezgričavog i koštuničavog voća
A 1.2.5Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
A 1.2.6Uzgoj uljanih plodova
A 1.2.7Uzgoj usjeva za pripremanje napitaka
A 1.2.8Uzgoj bilja za uporabu u farmaciji, aromatskog, začinskog i ljekovitog bilja
A 1.2.9Uzgoj ostalih višegodišnjih usjeva
A 1.4.1Uzgoj muznih krava
A 1.4.2Uzgoj ostalih goveda i bivola
A 1.4.3Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi
A 1.4.4Uzgoj deva i ljama
A 1.4.5Uzgoj ovaca i koza
A 1.4.6Uzgoj svinja
A 1.4.7Uzgoj peradi
A 1.4.9Uzgoj ostalih životinja
A 1.6.1Pomoćne djelatnosti za uzgoj usjeva
A 1.6.2Pomoćne djelatnosti za uzgoj životinja
A 2.1.0Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime
A 2.2.0Sječa drva
A 2.4.0Pomoćne usluge u šumarstvu
A 3.2.1Morska akvakultura
A 3.2.2Slatkovodna akvakultura
B 9.1.0Pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina
B 9.9.0Pomoćne djelatnosti za ostalo rudarstvo i vađenje
C 10.1.1Prerada i konzerviranje mesa
C 10.1.2Prerada i konzerviranje mesa peradi
C 10.1.3Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
C 10.2.0Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki
C 10.3.1Prerada i konzerviranje krumpira
C 10.3.2Proizvodnja sokova od voća i povrća
C 10.3.9Ostala prerada i konzerviranje voća i povrća
C 10.4.1Proizvodnja ulja i masti
C 10.4.2Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti
C 10.5.1Djelatnosti mljekara i proizvođača sira
C 10.5.2Proizvodnja sladoleda
C 10.6.1Proizvodnja mlinskih proizvoda
C 10.6.2Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda
C 10.7.1Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
C 10.7.2Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača
C 10.7.3Proizvodnja makarona, njoka, kuskusa i slične tjestenine
C 10.8.1Proizvodnja šećera
C 10.8.2Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda
C 10.8.3Prerada čaja i kave
C 10.8.4Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani
C 10.8.5Proizvodnja gotove hrane i jela
C 10.8.6Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane
C 10.8.9Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.
C 10.9.1Proizvodnja pripremljene stočne hrane
C 10.9.2Proizvodnja pripremljene hrane za kućne ljubimce
C 11.0.1Destiliranje, pročišćavanje i miješanje alkoholnih pića
C 11.0.2Proizvodnja vina od grožđa
C 11.0.3Proizvodnja jabukovače i ostalih voćnih vina
C 11.0.4Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića
C 11.0.5Proizvodnja piva
C 11.0.6Proizvodnja slada
C 11.0.7Proizvodnja osvježavajućih napitaka; proizvodnja mineralne i drugih flaširanih voda
C 12.0.0Proizvodnja duhanskih proizvoda
C 13.1.0Priprema i predenje tekstilnih vlakana
C 13.2.0Tkanje tekstila
C 13.3.0Dovršavanje tekstila
C 13.9.1Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina
C 13.9.2Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
C 13.9.3Proizvodnja tepiha i sagova
C 13.9.4Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža
C 13.9.5Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće
C 13.9.6Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila
C 13.9.9Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.
C 14.1.1Proizvodnja kožne odjeće
C 14.1.2Proizvodnja radne odjeće
C 14.1.3Proizvodnja ostale vanjske odjeće
C 14.1.4Proizvodnja rublja
C 14.1.9Proizvodnja ostale odjeće i pribora za odjeću
C 14.2.0Proizvodnja proizvoda od krzna
C 14.3.1Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa
C 14.3.9Proizvodnja ostale pletene i kukičane odjeće
C 15.1.2Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
C 15.2.0Proizvodnja obuće
C 16.1.0Piljenje i blanjanje drva
C 16.2.1Proizvodnja furnira i ostalih ploča od drva
C 16.2.2Proizvodnja sastavljenog parketa
C 16.2.3Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata
C 16.2.4Proizvodnja ambalaže od drva
C 16.2.9Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
C 17.1.1Proizvodnja celuloze
C 17.1.2Proizvodnja papira i kartona
C 17.2.1Proizvodnja valovitog papira i kartona te ambalaže od papira i kartona
C 17.2.2Proizvodnja robe za kućanstvo i higijenu te toaletnih potrepština od papira
C 17.2.3Proizvodnja uredskog materijala od papira
C 17.2.4Proizvodnja zidnih tapeta
C 17.2.9Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
C 18.1.1Tiskanje novina
C 18.1.2Ostalo tiskanje
C 18.1.3Usluge pripreme za tisak i objavljivanje
C 18.1.4Knjigoveške i srodne usluge
C 18.2.0Umnožavanje snimljenih zapisa
C 19.1.0Proizvodnja proizvoda koksnih peći
C 19.2.0Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvoda
C 20.1.1Proizvodnja industrijskih plinova
C 20.1.2Proizvodnja koloranata i pigmenata
C 20.1.3Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija
C 20.1.4Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija
C 20.1.5Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva
C 20.1.6Proizvodnja plastike u primarnim oblicima
C 20.1.7Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima
C 20.2.0Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda
C 20.3.0Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova
C 20.4.1Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje
C 20.4.2Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata
C 20.5.1Proizvodnja eksploziva
C 20.5.2Proizvodnja ljepila
C 20.5.3Proizvodnja eteričnih ulja
C 20.5.9Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda, d. n.
C 20.6.0Proizvodnja umjetnih vlakana
C 21.1.0Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
C 21.2.0Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
C 22.1.1Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; protektiranje vanjskih guma
C 22.1.9Proizvodnja ostalih proizvoda od gume
C 22.2.1Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike
C 22.2.2Proizvodnja ambalaže od plastike
C 22.2.3Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
C 22.2.9Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
C 23.1.1Proizvodnja ravnog stakla
C 23.1.3Proizvodnja šupljeg stakla
C 23.1.4Proizvodnja staklenih vlakana
C 23.1.9Proizvodnja i obrada ostalog stakla uključujući tehničku robu od stakla
C 23.2.0Proizvodnja vatrostalnih proizvoda
C 23.3.1Proizvodnja keramičkih pločica i ploča
C 23.3.2Proizvodnja opeke, crijepa i ostalih proizvoda od pečene gline za građevinarstvo
C 23.4.1Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta
C 23.4.2Proizvodnja sanitarne keramike
C 23.4.3Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskog pribora
C 23.4.4Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike
C 23.4.9Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
C 23.5.1Proizvodnja cementa
C 23.5.2Proizvodnja vapna i gipsa
C 23.6.1Proizvodnja proizvoda od betona za građevinarstvo
C 23.6.2Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
C 23.6.3Proizvodnja gotove betonske smjese
C 23.6.4Proizvodnja žbuke
C 23.6.6Proizvodnja fibro cementa
C 23.6.9Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa i gipsa
C 23.7.0Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
C 23.9.1Proizvodnja brusnih proizvoda
C 23.9.9Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda, d. n.
C 24.1.0Proizvodnja sirovog željeza, čelika i ferolegura
C 24.2.0Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
C 24.3.1Hladno vučenje šipki
C 24.3.2Hladno valjanje uskih vrpci
C 24.3.3Hladno oblikovanje i profiliranje
C 24.3.4Hladno vučenje žice
C 24.4.1Proizvodnja plemenitih metala
C 24.4.2Proizvodnja aluminija
C 24.4.3Proizvodnja olova, cinka i kositra
C 24.4.4Proizvodnja bakra
C 24.4.5Proizvodnja ostalih obojenih metala
C 24.4.6Obrada nuklearnoga goriva
C 24.5.1Lijevanje željeza
C 24.5.2Lijevanje čelika
C 24.5.3Lijevanje lakih metala
C 24.5.4Lijevanje ostalih obojenih metala
C 25.1.1Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
C 25.1.2Proizvodnja vrata i prozora od metala
C 25.2.1Proizvodnja radijatora i kotlova za centralno grijanje
C 25.2.9Proizvodnja ostalih metalnih cisterni, rezervoara i sličnih posuda
C 25.3.0Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom
C 25.4.0Proizvodnja oružja i streljiva
C 25.5.0Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
C 25.6.1Obrada i prevlačenje metala
C 25.6.2Strojna obrada metala
C 25.7.1Proizvodnja sječiva
C 25.7.2Proizvodnja brava i okova
C 25.7.3Proizvodnja alata
C 25.9.1Proizvodnja čeličnih bačava i sličnih posuda
C 25.9.2Proizvodnja ambalaže od lakih metala
C 25.9.3Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
C 25.9.4Proizvodnja zakovica i vijčane robe
C 25.9.9Proizvodnja ostalih gotovih proizvoda od metala, d. n.
C 26.1.1Proizvodnja elektroničkih komponenata
C 26.1.2Proizvodnja punih elektroničkih ploča
C 26.2.0Proizvodnja računala i periferne opreme
C 26.3.0Proizvodnja komunikacijske opreme
C 26.4.0Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju
C 26.5.1Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje,ispitivanje i navigaciju
C 26.5.2Proizvodnja satova
C 26.7.0Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme
C 26.8.0Proizvodnja magnetskih i optičkih medija
C 27.1.1Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora
C 27.1.2Proizvodnja uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije
C 27.2.0Proizvodnja baterija i akumulatora
C 27.3.1Proizvodnja kablova od optičkih vlakana
C 27.3.2Proizvodnja ostalih elektroničkih i električnih žica i kablova
C 27.3.3Proizvodnja elektroinstalacijskog materijala
C 27.4.0Proizvodnja električne opreme za rasvjetu
C 27.5.1Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo
C 27.5.2Proizvodnja neelektričnih aparata za kućanstvo
C 27.9.0Proizvodnja ostale električne opreme
C 28.1.1Proizvodnja motora i turbina, osim motora za zrakoplove i motorna vozila
C 28.1.2Proizvodnja hidrauličnih pogonskih uređaja
C 28.1.3Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
C 28.1.4Proizvodnja ostalih slavina i ventila
C 28.1.5Proizvodnja ležajeva, prijenosnika te prijenosnih i pogonskih elemenata
C 28.2.1Proizvodnja peći i plamenika
C 28.2.2Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
C 28.2.3Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)
C 28.2.4Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata
C 28.2.5Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo
C 28.2.9Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.
C 28.3.0Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo
C 28.4.1Proizvodnja strojeva za obradu metala
C 28.4.9Proizvodnja ostalih alatnih strojeva
C 28.9.1Proizvodnja strojeva za metalurgiju
C 28.9.2Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i građevinarstvo
C 28.9.3Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
C 28.9.4Proizvodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože
C 28.9.5Proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona
C 28.9.6Proizvodnja strojeva za plastiku i gumu
C 28.9.9Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene, d. n.
C 29.1.0Proizvodnja motornih vozila
C 29.2.0Proizvodnja karoserija za motorna vozila, prikolica i poluprikolica
C 29.3.1Proizvodnja električne i elektroničke opreme za motorna vozila
C 29.3.2Proizvodnja ostalih dijelova i pribora za motorna vozila
C 30.1.1Gradnja brodova i plutajućih objekata
C 30.1.2Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca
C 30.2.0Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
C 30.3.0Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme
C 30.4.0Proizvodnja vojnih borbenih vozila
C 30.9.1Proizvodnja motocikala
C 30.9.2Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica
C 30.9.9Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava, d. n.
C 31.0.1Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
C 31.0.2Proizvodnja kuhinjskog namještaja
C 31.0.3Proizvodnja madraca
C 31.0.9Proizvodnja ostalog namještaja
C 32.1.1Proizvodnja novca
C 32.1.2Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
C 32.1.3Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
C 32.2.0Proizvodnja glazbenih instrumenata
C 32.3.0Proizvodnja sportske opreme
C 32.4.0Proizvodnja igara i igračaka
C 32.5.0Proizvodnja medicinskih i stomatoloških instrumenata i pribora
C 32.9.1Proizvodnja metla i četaka
C 32.9.9Ostala prerađivačka industrija, d. n.
C 33.1.1Popravak proizvoda od metala
C 33.1.2Popravak strojeva
C 33.1.3Popravak elektroničke i optičke opreme
C 33.1.4Popravak elektroničke i optičke opreme
C 33.1.5Popravak i održavanje brodova i čamaca
C 33.1.6Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica
C 33.1.7Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
C 33.1.9Popravak ostale opreme
C 33.2.0PInstaliranje industrijskih strojeva i opreme
D 35.1.1Proizvodnja električne energije
D 35.2.1Proizvodnja plina
D 35.3.0Opskrba parom i klimatizacija
E 36.0.0Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom
E 37.0.0Uklanjanje otpadnih voda
E 38.1.1Skupljanje neopasnog otpada
E 38.1.2Skupljanje opasnog otpada
E 38.2.1Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
E 38.2.2Obrada i zbrinjavanje opasnog otpada
E 38.3.1Rastavljanje olupina
E 39.0.0Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom
F 41.1.0Organizacija izvedbe projekata za zgrade
F 41.2.0Gradnja stambenih i nestambenih zgrada
F 42.2.1Gradnja cjevovoda za tekućine i plinove
F 42.2.2Gradnja vodova za električnu struju i telekomunikacije
F 42.9.9Gradnja ostalih građevina niskogradnje, d. n.
F 43.1.1Uklanjanje građevina
F 43.1.2Pripremni radovi na gradilištu
F 43.1.3Pokusno bušenje i sondiranje terena za gradnju
F 43.2.1Elektroinstalacijski radovi
F 43.2.2Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
F 43.2.9Ostali građevinski instalacijski radovi
F 43.3.1Fasadni i štukaturski radovi
F 43.3.2Ugradnja stolarije
F 43.3.3Postavljanje podnih i zidnih obloga
F 43.3.4Soboslikarski i staklarski radovi
F 43.3.9Ostali završni građevinski radovi
F 43.9.1Radovi na krovištu
F 43.9.9Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.
F 46.7.7Trgovina na veliko ostacima i otpacima
G 47.7.9Trgovina na malo rabljenom robom u specijaliziranim prodavaonicama
H 49.3.1Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
H 49.3.1Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
H 49.3.1Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
H 49.3.2Taksi služba
H 49.3.9Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
H 49.4.1Cestovni prijevoz robe
H 50.1.0Pomorski i obalni prijevoz putnika
H 50.2.0Pomorski i obalni prijevoz robe
H 50.3.0Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
H 50.4.0Prijevoz robe unutrašnjim vodenim putovima
I 55.1.0Hoteli i sličan smještaj
I 55.2.0Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
I 55.3.0Kampovi i prostori za kampiranje
I 55.9.0Ostali smještaj
M 71.1.1Arhitektonske djelatnosti
M 71.1.2Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
M 71.2.0Tehničko ispitivanje i analiza
M 72.1.1Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji
M 72.1.9Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima
M 74.9.0Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.
N 81.2.9Ostale djelatnosti čišćenja
P 85.4.1Obrazovanje nakon srednjeg koje nije visoko
P 85.4.2Visoko obrazovanje
P 85.5.1Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
P 85.5.2Obrazovanje i poučavanje u području kulture
P 85.5.3Djelatnosti vozačkih škola
P 85.5.9Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.
P 85.6.0Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju
R 91.0.4Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata
S 95.1.1Popravak računala i periferne opreme
S 95.1.2Popravak komunikacijske opreme
S 95.2.1Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju
S 95.2.2Popravak aparata za kućanstvo te opreme za kuću i vrt
S 95.2.3Popravak obuće i proizvoda od kože
S 95.2.4Popravak namještaja i pokućstva
S 95.2.5Popravak satova i nakita
S 95.2.9Popravak ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Obrazovanje za zelena radna mjesta temelji se na specijalizaciji zaštite okoliša unutar djelatnosti, poslijediplomskih tečajeva, seminara i raznih diploma. Korištenjem ekološki prihvatljivih materijala prilikom izrade ili pakiranja proizvoda smatra se zelenim radnim mjestom. Dodatne edukacije uključuju zaštitu okoliša, dekarbonizaciju ekonomije, seminare iz obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.

Mjere aktivnog zapošljavanja u mjerama za 2022. godinu dodjeljuju dodatan poticaj za samozapošljavanje osobama koje otvaraju poslovanje i u poslovni plan uvrstili su opise djelatnosti za zelena radna mjesta.

Skip to content