poljoprivreda intervencija 73.10.

Intervencija 73.10

intervencija 73.10
intervencija 73.10

Natječaj za provedbu intervencija 73.10. Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Datum prijave

 1. 1. 2024

Kraj prijave

 1. 2. 2024

 

Sufinanciranje intervencija 73.10.

Intenzitet potpore je 65% ukupno prihvatljivih troškova projekta

Ostala Uvećanja

do 80% za ulaganja koje provode mladi poljoprivrednici i do 100%  isključivo za ulaganja u uvođenje biosigurnosih mjera.

 

Prihvatljivi korisnici

 1. a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. b) proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim

propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

 

Visina javne potpore po projektu

Najniža visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi:

15.000 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu/korisniku iznosi:

2.000.000 EUR

 

(2) U postupku dodjele potpore korisnik:

 1. a) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 000 EUR SO za projekte u sektoru voća (uključujući masline i vinovu lozu), povrća (uključujući krumpir i gljive) i cvijeća, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga
 2. b) mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva veću od 15.000 EUR SO za projekte u sektorima koji nisu navedeni u točki a) ovoga stavka, izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga
 3. c) mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana. Korisnik u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore može biti upisan u Upisnik poljoprivrednika i kraće od godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik proizvođačka organizacija ne mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, ali mora biti priznat u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Mladi poljoprivrednici koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, a koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon dana objave natječaja nisu prihvatljivi korisnici na tom natječaju
 4. d) koji je registriran kao pravna osoba mora imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje. Korisnik registriran kao pravna osoba u kojem status odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore i korisnik proizvođačka organizacija, mora imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
 5. e) koji je fizička osoba mora u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana, izuzev mladih poljoprivrednika koji su zatražili uvećanje intenziteta potpore, koji to mogu biti i kraće
 6. f) u kojem status nositelja/odgovorne osobe ima mladi poljoprivrednik koji je zatražio uvećanje intenziteta potpore, u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora dokazati stručna znanja i vještine na način da nositelj/odgovorna osoba ima najmanje završenu srednju školu ili fakultet agronomske, prehrambeno tehnološke ili veterinarske struke ili ima najmanje dvije godine radnog iskustva u poljoprivredi i potvrdu o završenom strukovnom obrazovanju/osposobljavanju iz područja poljoprivrede, prehrambene tehnologije ili veterine
 7. g) mora imati podmirene, odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske
 8. h) ne smije biti u blokadi ukupno više od 30 dana u proteklih 6 mjeseci, od čega ne više od 15 dana u kontinuitetu uz uvjet da nije u blokadi u trenutku ishođenja BON2/SOL2 obrasca
 9. i) koji je poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik
 10. j) ne smije davati lažne podatke pri dostavi zahtjeva i dokumentacije
 11. k) obveznik javne nabave nije prihvatljiv korisnik.

 

Prihvatljive aktivnosti projekta:

Prihvatljivi troškovi su:

 1. a) opći troškovi
 2. b) nematerijalni troškovi
 3. c) materijalni troškovi.

 

OPĆI TROŠKOVI INTERVENCIJA 73.10

Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta, od kojih su:

 1. a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR
 2. b) troškovi pripreme dokumentacije i/ili provedbe projekta, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR
 3. c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama a) i b) ovoga članka i gornje granice od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ako je primjenjivo.

NEMATERIJALNI TROŠKOVI INTERVENCIJA 73.10

Prihvatljivi nematerijalni troškovi su:

 1. a) kupnja ili razvoj računalnih programa
 2. b) kupnja prava na patente i licence
 3. c) autorska prava
 4. d) robni žigovi
 5. e) ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem.

MATERIJALNI TROŠKOVI INTERVENCIJA 73.10

(2) Prihvatljivi materijalni troškovi za sufinanciranje u sklopu intervencije 73.10. su:

 1. a) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika i objekata za uzgoj jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena, sadnog materijala i gljiva
 2. b) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) ostalih gospodarskih objekata, upravnih prostorija s pripadajućim sadržajima koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 3. c) uvođenje biosigurnosnih mjera u okviru postojećih objekata za držanje životinja (kao što su ograde koje ispunjavaju uvjete biosigurnosti, biosigurnosna oprema i uređaji (vrata, zavjese, tuneli, oprema za dezinfekciju), građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za dezinfekciju osoba/gospodarskih vozila, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za skladištenje i rukovanje hranom za životinje, građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata/prostorija za kontrolu ulaska i izlaska osoba/gospodarskih vozila/poljoprivredne mehanizacije sa i na poljoprivredno gospodarstvo, uključujući mrežu putova unutar poljoprivrednog gospodarstva, zatvoreni hranidbeni sustav uključujući silose za stočnu hranu)
 4. d) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva) objekata za skladištenje, hlađenje, čišćenje, ljuštenje, guljenje, sušenje, zamrzavanje, klasiranje i pakiranje proizvoda iz vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje
 5. e) građenje (isključujući rekonstrukciju) i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu i sustava za navodnjavanje izvan poljoprivrednog gospodarstva za ptrebe primarne proizvodnje poljoprivrednog gospodarstva
 6. f) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih primarnih poljoprivrednih proizvoda
 7. g) kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. h) kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu)
 9. i) kupnja gospodarskih vozila za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)

 

 1. j) restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
 2. k) sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
 3. l) kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
 4. m) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata isključivo za vlastite potrebe
 5. n) strojevi i oprema za utovar, transport i primjenu organskog gnojiva
 6. o) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija (isključujući rekonstrukciju fotonaponskih elektrana), bioplin) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, uključujući prostore koji su u funkciji postrojenja za proizvodnju energije, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
 7. p) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje biomase za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 8. r) građenje (izgradnja i/ili rekonstrukcija) i/ili opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
 9. s) kupnja strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe.

3) Ulaganja u zbrinjavanje stajskog gnoja te korištenje obnovljivih izvora energije nisu prihvatljiva kao samostalno ulaganje nego isključivo u sklopu građenja (izgradnje) novih objekata za proizvodnju i/ili povećanja postojećih proizvodnih kapaciteta rekonstrukcijom objekata.

(4) Projekt nije prihvatljiv ako nakon administrativne kontrole zahtjeva za potporu/zahtjeva za promjenu/zahtjeva za isplatu iznos prihvatljivih troškova iz točaka b), f), h), i), m), n), o), p), r) i s) stavka 2. ovoga članka iznosi više od 50 % ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (bez općih troškova).

(5) Odredbe iz stavka 4. ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike ekološke proizvođače.

 

Opći uvjeti prihvatljivosti projekta i ulaganja

 

(1) Kako bi se ulaganje smatralo prihvatljivim za sufinanciranje, ovisno o predmetu ulaganja, u postupku dodjele potpore mora ispuniti opće uvjete prihvatljivosti:

 1. a) provodi se na području Republike Hrvatske
 2. b) u slučaju ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., ulaganje se odnosi na proizvodnju poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
 3. c) u slučaju podizanja novih/restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., korisnik je u obvezi planirati ulaganje u suvremeni (odgovarajućeg sortimenta i opremljen sustavima za zaštitu nasada), tržišno orijentirani nasad te izraditi tehnološki elaborat u skladu s pravilima struke i predloškom koji će biti objavljen uz natječaj, poštujući relevantne tehnološke smjernice (gdje je primjenjivo), a koji mora biti odobren od strane stručnih službi koje će biti propisane natječajem
 4. d) u slučaju restrukturiranja postojećih višegodišnjih nasada (isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino) u sklopu intervencije 73.10. i 73.12., površine na kojima se planira provedba restrukturiranja moraju biti prijavljene u Upisniku voćnjaka ili u Upisniku maslinika pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 422 (voćnjak) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad) ili 421 (maslinik) ili 410 (vinograd) sukladno posebnom propisu koji uređuje evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta
 5. e) u slučaju ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u sklopu intervencije 73.11. i 73.12., rezultat preradbenog procesa mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru
 6. f) nije namijenjeno usklađivanju sa standardima Europske unije osim:

– ako zakonodavstvo Europske unije nametne nove standarde, korisnik može podnijeti zahtjev za potporu za dostizanje tih standarda unutar najviše 24 mjeseci od dana kada su oni postali obvezni za poljoprivredno gospodarstvo, ili

– ako projekt provodi mladi poljoprivrednik koji po prvi put uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo kao nositelj gospodarstva/odgovorna osoba koji može podnijeti zahtjev za potporu za ulaganja namijenjena dostizanju standarda Europske unije koja se odnose na poljoprivrednu proizvodnju, unutar najviše 24 mjeseca od datuma uspostavljanja gospodarstva odnosno od trenutka kada je postao nositelj poljoprivrednog gospodarstva

 1. g) mora imati izrađenu/ishođenu svu potrebnu dokumentaciju u skladu s propisima kojima se uređuje gradnja i prostorno uređenje, ako je primjenjivo
 2. h) nema značajan negativan utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, odnosno provedene su mjere zaštite okoliša ili mjere ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže ako su propisane
 3. i) korisnik mora biti vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje ili mora dokazati pravni interes nad građevinom koja je predmet ulaganja/zemljištem na kojem se obavlja ulaganje kako slijedi:

– ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja/zemljišta na kojem se obavlja ulaganje u građenje (izgradnju i/ili rekonstrukciju), korisnik mora imati ugovor o osnivanju prava građenja sklopljen s vlasnikom zemljišta/postojeće građevine na rok od najmanje 10 godina, osim ako je kupnja građevine predmet ulaganja, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige

– u slučaju ulaganja isključivo u opremanje građevina ako korisnik nije vlasnik građevine koja je predmet ulaganja, korisnik mora imati ugovor o najmu te građevine sklopljen s vlasnikom građevine na rok od najmanje 10 godina, računajući od datuma podnošenja zahtjeva za potporu i upisan u zemljišne knjige,

– u slučaju ulaganja u višegodišnje nasade ako korisnik nema pravo vlasništva na lokaciji ulaganja korisnik mora imati ugovor o najmu/koncesiji/plodouživanju/zakupu/služnosti koji mora biti sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, osim ako je kupnja zemljišta predmet ulaganja. Ugovor mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika koji je kao vlasnik upisan u zemljišne knjige te ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige

 1. j) mora ostvariti minimalni broj bodova (prag prolaznosti) temeljem kriterija odabira iz Priloga 1, 2, 3 ili 4 ovoga Pravilnika
 2. k) korisnik mora dokazati ekonomsku održivost projekta i planirane izvore financiranja projekta
 3. l) iznos potpore za dodjelu mora biti jednak ili veći od najniže propisane vrijednosti javne potpore.

 

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u navodnjavanje

 

(1) Specifični uvjeti prihvatljivosti iz ovoga članka odnose se na korisnike koji ulažu u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu u sklopu intervencije 73.10. ili 73.12.

(2) Korisnik je do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu predao zahtjev za ishođenjem Potvrde o prethodnom odobrenju projekta koju izdaje uprava nadležna za vodno gospodarstvo pri nadležnom ministarstvu, a ishođenom Potvrdom mora biti dokazano da ulaganje u navodnjavanje ispunjava sljedeće specifične uvjete prihvatljivosti:

 1. a) cijelo područje na kojem će se ulagati u navodnjavanje, kao i sva druga područja čiji okoliš može biti zahvaćen tim ulaganjem moraju biti uključena u plan upravljanja vodnim područjima u skladu s uvjetima iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike
 2. b) ulaganje se odnosi na gradnju novog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom, a koji dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja
 3. c) ulaganja su prihvatljiva ako status vodnog tijela nije manji od dobrog u relevantnom planu upravljanja vodnim područjima zbog razloga koji su povezani s količinom vode
 4. d) ulaganje nema značajan negativni utjecaj na okoliš i/ili ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže i/ili na zaštićene dijelove prirode te je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak procjene utjecaja na okoliš
 5. e) ulaganje mora biti u skladu s člankom 4. stavcima 7., 8. i 9. Okvirne direktive o vodama, uzimajući u obzir kumulativni utjecaj i odgovarajuće intervencije iz Strateškog plana na nivou upravljanja vodnim područjem.

 

Specifični uvjeti prihvatljivosti za ulaganja u obnovljive izvore energije

 

(1) Specifični uvjeti prihvatljivosti iz ovoga članka odnose se na korisnike koji ulažu u korištenje energije iz obnovljivih izvora u sklopu intervencije 73.03. ili 73.10.

(2) Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu:

 1. a) proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru proizvedenih na vlastitom gospodarstvu korisnika i/ili
 2. b) prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

(3) U postupku dodjele potpore, korisnik dokumentacijom koja će biti propisana natječajem mora dokazati da ulaganje u obnovljive izvore energije ispunjava sljedeće specifične uvjete prihvatljivosti:

 1. a) Ulaganje se odnosi na korištenje energije iz obnovljivih izvora (biomasa, solarna energija, bioplin) (u daljnjem tekstu: OIE) u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru. U slučaju korištenja energije iz OIE u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, rezultat preradbenog procesa za koji će se koristiti proizvedena energija također mora biti poljoprivredni proizvod iz Priloga I. Ugovoru.
 2. b) Ulaganja u postrojenja za proizvodnju solarne energije za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika u sklopu intervencije 73.03. prihvatljiva su na postojećim objektima korisnika ili na novom postolju, pri čemu građenje samostalnih građevina fotonaponskih elektrana, u skladu s Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 20/18, 115/18, 98/19, 57/22), nije prihvatljivo na površinama vrednovanim kao P1 i P2 poljoprivredno zemljište.
 3. c) Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije koje koristi OIE na poljoprivrednom gospodarstvu mora imati instaliranu snagu manju ili jednaku priključnoj snazi poljoprivrednog gospodarstva te imati planiranu godišnju proizvodnju električne i/ili toplinske energije postrojenja manju ili jednaku godišnjoj potrošnji poljoprivrednog gospodarstva. Godišnja potrošnja poljoprivrednog gospodarstva je najveća godišnja potrošnja u zadnjih pet kalendarskih godina ili planirana potrošnja nakon gradnje i/ili rekonstrukcije i/ili opremanja poljoprivrednog gospodarstva, ako je ta planirana potrošnja veća. U slučaju električne energije, godišnja potrošnja se odnosi na potrošnju na obračunskom mjernom mjestu iza kojeg se gradi postrojenje.
 4. d) Prije građenja (isključujući rekonstrukciju) postrojenja korisnik je u obvezi osigurati odgovarajuće uvjete korištenja priključenja, odnosno budućeg korištenja mreže.
 5. e) Postrojenje za proizvodnju električne i/ili toplinske energije priključuje se na infrastrukturu poljoprivrednog gospodarstva iza obračunskog mjernog mjesta poljoprivrednog gospodarstva kao korisnika elektroenergetske mreže.
 6. f) Prije građenja (isključujući rekonstrukciju) postrojenja korisnik je u obvezi ishoditi potvrdu na glavni projekt proizvodnog postrojenja izdanu od strane operatora distribucijskog sustava.
 7. g) Za proizvodnju električne i/ili toplinske energije iz biomase prihvatljivo je korištenje silažnog kukuruza, žitarica, usjeva bogatih škrobom i šećerom dobivenih iz poljoprivredne proizvodnje najviše do 20 % od ukupno potrebne količine za biomasom na poljoprivrednom gospodarstvu na godišnjoj razini. Ograničenje se ne odnosi na korištenje žetvenih ostataka i nusproizvoda.
 8. h) U slučaju ulaganja u kogeneracijska postrojenja, za proizvodnju električne energije iz biomase, stupanj iskoristivosti toplinske energije od projektom predviđenog godišnjeg proizvodnog kapaciteta, odnosno godišnje proizvedene toplinske energije kogeneracijskog postrojenja mora biti veći od 50 %. Korisnik mora proračunom i projektom dokazati da neće u okoliš odbacivati više od 50 % iskoristive toplinske energije proizvedene u kogeneracijskom postrojenju.

 

Uvjeti podnošenja zahtjeva za isplatu

Članak 42.

(1) Zahtjev za isplatu korisnik podnosi jednokratno ili u najviše dvije rate.

(2) U slučaju plaćanja u ratama, korisnik je zahtjev za isplatu prve rate obvezan dostaviti u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

(3) Zahtjev za isplatu konačne rate/jednokratnu isplatu korisnik je obvezan dostaviti u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o financiranju, ali ne kasnije od 30. lipnja 2029. godine.

Mogućnost predujma do 50%

Link na natječaj: 

Skip to content