Ruralni razvoj natječaji- najava intervencija 2023

ruralni razvoj natječaji

intervencije ruralni razvoj
intervencije ruralni razvoj

Ruralni razvoj natječaji- najava intervencija 2023

(za informacije o mogućnostima ugovorite besplatno savjetovanje na info@ostvari-mjere.com.hr ili putem linka LINKA

Za hrvatsku su poljoprivredu karakteristična mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se često nalaze na planinskim ili krškim (vapnenačkim) područjima i područjima s prirodnim ili drugim posebnim ograničenjima. Šumama je prekriveno 37 % ukupne površine Hrvatske, oko 68 % korištene poljoprivredne površine čini obradivo zemljište, a 26 % su trajni travnjaci i livade. è 63 % hrvatskog zemljišta čine ruralna područja. è u kojima živi više od 1,7 milijuna ljudi, odnosno 42,5 % stanovništva Republike Hrvatske. è U Hrvatskoj postoji više od 134 000 poljoprivrednih gospodarstava. Iako prosječno poljoprivredno gospodarstvo upravlja s 11 hektara zemljišta, gotovo 70 % gospodarstava pokriva manje od 5 hektara.

intervencije ruralni razvoj
intervencije ruralni razvoj

Nova politika ZPP 2023-2027

Republici Hrvatskoj će u okviru poljoprivrednih fondova u razdoblju 2021.-2027. biti na raspolaganju financijska sredstva Europske unije od kojih veći dio sredstava dolazi iz Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) a dio iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI) koji čini odvojeni izvor financiranja.

Ta financijska sredstva će Hrvatska koristiti u okviru dva poljoprivredna fonda:

Europski fond za jamstva u poljoprivredi (EFJP) – mjere izravnih plaćanja i zajedničke organizacije tržišta i

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) – mjere ruralnog razvoja.

https://ruralnirazvoj.hr/zpp-2023-2027/

https://ruralnirazvoj.hr/intervencije

 

Najava natječaja intervencije ruralni razvoj za 2023 godinu

Intervencija 73.10 – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju (bivša podmjera 4.1 PRR).

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije. Fizičke i pravne osobe (osim zadruga i proizvođačkih organizacija) moraju dokazati ekonomsku veličinu od najmanje 10.000 eura ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno najmanje 15.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima.

prihvatljiva će biti ulaganja u, npr. podizanje trajnih nasada, izgradnju staklenika/plastenika, izgradnju objekata za držanje stoke, nabavku poljoprivredne mehanizacije i dr.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-10-ulaganja-potpora-za-ulaganja-u-primarnu-poljoprivrednu-proizvodnju/

Intervencija 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima (ex 6.3)

Najpopularniji natječaj u prethodnim razdobljima

Prihvatljivi korisnici: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 3.000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Ovdje je dakle došlo do povećanja raspona EVPG potrebne za pristup mjeri, ali i do povećanja iznosa i intenziteta potpore. Dok je ona ranije bila fiksna i iznosila je 15.000 EUR, ona je sada u rasponu od 5.000 do 30.000 EUR-a.

Stopa sufinanciranja – 85%.

Ovaj je natječaj planiran za IV kvartal 2023. Na raspolaganju je ipak 60 milijuna EUR-a, sredstva trebalo biti za svega min 500 korisnika.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-12-ulaganja-potpora-malim-poljoprivrednicima/

Razvoj poslovanja na ruralnim područjima – Intervencija 74.31.

(ex. 6.4 PRR) gdje su prihvatljivi korisnici fizičke i pravne osobe čija je EVPG  veća od 6.000 EUR SO, upisane u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, koje već imaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost. Prihvatljivi korisnici moraju biti u rangu mikro, malih i srednjih subjekata gospodarstva. Ovaj se natječaj dakle odnosi na, primjerice sve one koji su ranije iz podmjere 6.2 PRR izgradili objekte ruralnog turizma, a sada bi htjeli povećati kapacitete ili uvesti neki novi sadržaj u svoju ponudu.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-14-ulaganja-razvoj-poslovanja-u-ruralnim-podrucjima/

73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) upisane u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine od 3.000 do 250.000 EUR SO te fizičke i pravne osobe (isključujući obveznike javne nabave) registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća u skladu s Uredbom o skupnom izuzeću u sektoru poljoprivrede (ABER).

Proizvedena energija koristi se isključivo za podmirenje vlastitih potreba gospodarstva za električnom i/ili toplinskom energijom u svrhu proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru o EU.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-03-ulaganja-koristenje-obnovljivih-izvora-energije/

 

77.01. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici (pojedinačno ili skupina) upisani u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda, koji ulaze u:

  1. a) sustav kvalitete za zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla (poljoprivredni i prehrambeni proizvodi i aromatizirani vinski proizvodi), sustav za zajamčeno tradicionalne specijalitete
  2. b) sustav neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom
  3. c) nacionalni sustav kvalitete “Dokazana kvaliteta”
  4. d) sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje (isključivo prerađivači). Korisnik mora imati dokument kojim dokazuje ulazak i/ili novo sudjelovanje u sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje (postojeći korisnici su prihvatljivi, ako ulaze u sustav kvalitete s nekim novim proizvodom ili u novu oznaku kvalitete).

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-01-suradnja-potpora-za-sudjelovanje-poljoprivrednika-u-sustavima-kvalitete/

 

77.02. Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

 Prihvatljivi korisnici:

a) skupine proizvođača koji sudjeluju u sustavima kvalitete (sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla, sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta)
b) skupine proizvođača koji sudjeluju u nacionalnim sustavima kvalitete “Dokazana kvaliteta”
c) udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju.

Prihvatljivi korisnici moraju biti organizirani i djelovati kao skupina proizvođača (udruženje), u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012, ili kao udruga ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji članovi sudjeluju u sustavima ekološke proizvodnje u skladu s Zakonom o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda, odnosno sustavima kvalitete u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Da bi korisnik bio prihvatljiv za sufinanciranje, nužno je sudjelovanje najmanje jednog novog proizvođača u sustavu kvalitete, nacionalnom sustavu kvalitete ili sustavu ekološke proizvodnje ili kod postojećih korisnika uvođenje nove aktivnosti.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/77-02-suradnja-potpora-za-aktivnosti-informiranja-i-promoviranja-koje-provode-skupine-proizvodaca-na-unutarnjem-trzistue/

 

78.02. Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

Prihvatljivi korisnici su Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje, Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, privatne savjetodavne službe, privatni savjetnici i nevladine organizacije odabrane natječajem za projekte osposobljavanja s širokim rasponom tema, a minimalno onim definiranim člankom 15. (2) i (4) Uredbe (EU) 2021/2115. Ciljana skupina su poljoprivrednici i zaposlenici poljoprivrednog gospodarstva te privatni šumoposjednici.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/78-02-akis-potpora-za-pruzanje-savjetodavnih-usluga/

 

73.05. Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

 

73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

– nerazvrstane ceste

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave za projekte rekonstrukcije postojećih i izgradnju novih nerazvrstanih cesta u naseljima do 5.000 stanovnika.

Poveznica na dodatne informacije: https://ruralnirazvoj.hr/intervencije/73-13-ulaganja-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/

Cjelokupni plan objave natječaja za 2023., pročitajte ovdje

 

Ruralni razvoj natječaji / Intervencije ruralni razvoj za razdoblje do 2027.

Intervencije

21.01.Osnovna potpora dohotku za održivost

26.01.Dodatna preraspodijeljena potpora dohotku za održivost

30.01.Dodatna potpora dohotku za mlade poljoprivrednike

31.01.Eko shema: Intenzivirana raznolikost poljoprivrednih površina

31.02.Eko shema: Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

31.03.Eko shema: Intenzivirano održavanje ekološki značajnih površina

31.04.Eko shema: Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

31.05.Eko shema: Minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina

31.06.Eko shema: Konzervacijska poljoprivreda

31.07.Eko shema: Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti (TVPV)

32.01.PVP Krave u proizvodnji mlijeka

32.02.PVP Tov junadi

32.03.PVP Krave dojilje

32.04.PVP Ovce i koze

32.05.PVP Povrće

32.06.PVP Voće

32.07.PVP Šećerna repa

32.08.PVP Krmno proteinski usjevi

32.09.PVP Sjeme

47.1.a.01.Voće i povrće – Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu

47.1.a.02.Voće i povrće – Istraživanja, eksperimentalne i inovativne metode proizvodnje

47.1.b.01.Voće i povrće – Savjetodavne usluge i tehnička pomoć

47.1.c.01.Voće i povrće – Trening i/ili razmjena najboljih praksi

47.1.f.01.Voće i povrće – Promidžba, komunikacija i marketing

47.1.g.01.Voće i povrće – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode

47.1.i.01.Voće i povrće – Ublažavanje posljedica klimatskih promjena i prilagodba klimatskim promjenama

47.2.a.01.Voće i povrće – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima 01

47.2.d.01.Voće i povrće – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima 02

47.2.f.01.Voće i povrće – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima 03

47.2.i.01.Voće i povrće – Sprječavanje kriznih situacija i upravljanje njima 04

55.1.a.01.Pčelarastvo – Savjetodavne usluge, tehnička pomoć, obuka, informacije i razmjena najboljih praksi, uključujući umrežavanje, za pčelare i pčelarske organizacije

55.1.b.01.Pčelarstvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Nabava novih pomagala, pribora i opreme

55.1.b.02.Pčelarastvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Suzbijanje nametnika i bolesti u košnicama, naročito varooze

55.1.b.03.Pčelarastvo – Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu: Racionalizacija selećeg pčelarstva

55.1.c.01.Pčelarstvo – Podrška laboratorijima za analizu pčelarskih proizvoda, gubitaka pčela ili pada produktivnosti i tvari potencijalno toksičnih za pčele

55.1.d.01.Pčelarstvo – Očuvanje ili povećanje postojećeg broja košnica, uključujući uzgoj pčela

55.1.e.01.Pčelarstvo – Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu istraživačkih programa u području pčelarstva i pčelarskih proizvoda

55.1.f.01.Pčelarstvo – Promocija, komunikacija i marketing, uključujući aktivnosti praćenja tržišta i aktivnosti usmjerene posebno na podizanje svijesti potrošača o kvaliteti pčelarskih proizvoda

58.1.a.01.Vino – Restrukturiranje i konverzija vinograda

58.1.b.01.Vino – Ulaganja

58.1.h.01.Vino – Informiranje

58.1.k.01.Vino – Promidžba

70.01.AEC Smanjenje korištenja zaštitinih sredstava u višegodišnjim nasadima

70.02.AEC Očuvanje bioraznolikosti i okoliša na trajnim travnjacima i oranicama

70.03.AEC Očuvanje ugroženih i izvornih pasmina domaćih životinja

70.04.AEC Ekološki uzgoj

70.05.AEC Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

70.06.AEC Plaćanja za dobrobit životinja

70.07.AEC Očuvanje obilježja krajobraza

70.08.AEC Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka i maslinika

71.01.ANC Plaćanja za područja s prirodnim i ostalim ograničenjima

72.01.AREA NATURA 2000 Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS)

73.01.Ulaganja – Neproizvodna ulaganja u poljoprivredi za prirodu i okoliš

73.02.Ulaganja – Obnova poljoprivrednog potencijala

73.03.Ulaganja – Korištenje obnovljivih izvora energije

73.04.Ulaganja – Izgradnja i uređenje poučnih staza i prateće infrastrukture

73.05.Ulaganja – Rekonstrukcija (konverzija) degradiranih šuma

73.06.Ulaganja – Modernizacija šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)

73.07.Ulaganja – Modernizacija tehnologija u predindustrijskoj preradi drva

73.08.Ulaganja – Izgradnja šumske infrastrukture

73.09.Ulaganja – Promocija drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga

73.10.Ulaganja – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

73.10.FIUlaganja – Potpora za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

73.11.Ulaganja – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

73.11.FIUlaganja – Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

73.12.Ulaganja – Potpora malim poljoprivrednicima

73.13.Ulaganja – Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima

73.14.Ulaganja – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

73.14.FIUlaganja – Razvoj poslovanja u ruralnim područjima

74.01.Ulaganja – Potpora za sustave javnog navodnjavanja

75.01.Uspostava mladih poljoprivrednika

75.02.Diverzifikacija dohotka poljoprivrednih gospodarstava na nepoljoprivredne aktivnosti

76.01.Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

77.01.Suradnja – Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

77.02.Suradnja – Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

77.03.Suradnja – Potpora za EIP operativne skupine

77.04.Suradnja – Potpora za kratke lance opskrbe i lokalna tržišta

77.05.Suradnja – Potpora za uspostavu i rad proizvođačkih organizacija

77.06.Suradnja – Potpora LEADER (CLLD) pristupu

78.01.AKIS Potpora prenošenju znanja

78.02.AKIS Potpora za pružanje savjetodavnih usluga

 


    Skip to content