Uvedene nove mjere za ostvarivanje poticaj za samozapošljavanje 2022, maksimalni iznos 200.000 kuna. Doznajte detalje

Bespovratna sredstva možete ostvariti za pokretanje vlastitog posla u digitalnim i zelenim djelatnostima, preseljenjem unutar Hrvatske i preseljenjem iz inozemstva.

Poticaj za samozapošljavanje

Poticaj za samozapošljavanje ove godine proširen je sa dodatkom za digitalna i zelena radna mjesta, preseljenjem unutar Hrvatske i iz inozemstva.

Objavljen je sustav bodovanja, promjene su uvedene za određivanje prihvatljivih troškova i visine potpore. Mjere za samozapošljavanje se mogu koristiti za preuzimanje postojećih subjekata i udruživanje u nove poslovne subjekte.

Iznos potpore za samozapošljavanje je smanjen na 120.000 kuna međutim subvencija je povećana u digitalnim djelatnostima na maksimalno 150.000 kuna dok je maksimalnu potporu moguće uz ispunjavanje svih uvjeta iskoristiti u mjeri za preseljenje do 200.000 kuna.

Najviše potpore za prerađivačku industriju, opskrbu električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te građevinarstvo.

Po novome, potpore su podijeljene na dvije skupine djelatnosti. Najviša potpora (do 150.000 kuna) dodjeljuje se poduzetnicima koji se bave prerađivačkom industrijom, opskrbom električne energije, plinom, parom i klimatizacijom, opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti i građevinarstvom. Korištenjem poticaja za samozapošljavanje za zelena i digitalna radna mjesta u suprotnome je do 120.000 kuna.

Do 110.000 kuna za zelena i digitalna radna mjesta mogu dobiti poduzetnici iz djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, Informacije i komunikacije, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Umjetnost, zabava i rekreacija, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, Obrazovanje, Ostale uslužne djelatnosti.

Do 80 tisuća kuna namijenjeno je djelatnostima koje pripadaju u sljedeća područja: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, Informacije i komunikacije, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Umjetnost, zabava i rekreacija, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, Obrazovanje, Ostale uslužne djelatnosti.

Najveća promjena odnosi se na izuzete djelatnosti pokretanja posla u ugostiteljstvu i turizmu (smještaj i usluživanje hrane), potpora se neće odobravati poduzetnicima koji se nadaju otvaranju posla dostave brze hrane, restorana i kafića.

Nije moguće dobiti potporu za samozapošljavanje u ovim djelatnostima

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, rudarstvo i vađenje – isključivo za potporu za samozapošljavanje zeleno/digitalno, Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica – odnosi se na zastupanje u prodaji raznovrsnih proizvoda poput prodaje od vrata do vrata, provizijske prodaje, akviziterstva), Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja, Poslovanje nekretninama, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti: Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup,Djelatnosti zapošljavanja, Putničke agencije, organizatori putovanja, (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima, Umjetnost, zabava i rekreacija: 93.19 Ostale sportske djelatnosti,Ostale uslužne djelatnosti, Sve djelatnosti sezonskog karaktera te djelatnosti vezane isključivo uz turističku sezonu.

Novi kriteriji za određivanje opravdanih troškova

Mjere za samozapošljavanje i dalje se dijele na fiksne i varijabilne troškove. Fiksni iznos potpore označava  troškove registracije poslovnog subjekta, troškove rada jedne zaposlene osobe na puno radno vrijeme i uobičajene tekuće troškove za prvih nekoliko mjeseci poslovanja (knjigovodstvo, zakup poslovnog prostora, obvezne članarine, administrativni troškovi i troškovi sitnog inventara, troškovi izrade mrežne stranice i oglašavanja).

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kuna za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem te u visini od 55.000 kuna za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata. Poslovni plan za samozapošljavanje kao sastavni dio ima troškovnik za poticaj za samozapošljavanje i samozapošljavanje za digitalna i zelena radna mjesta u kojem nije potrebno pravdati fiksni dio potpore.

Varijabilni troškovi odnose se na kupnju opreme, inventara, sirovina i materijala, prava (licence, franšize). Oni se razlikuju ovisno o djelatnostima za koje se dodjeljuje potpora i razvrstani su u pet kategorija. Prihvatljiv trošak je i PDV iskazan na računima.

Ako više nezaposlenih osoba zajednički osnuju i započnu s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastave s poslovanjem poslovnog subjekta kojeg su preuzeli, na utvrđeni iznos potpore dodijelit će se dodatni fiksni iznos od 30.000 kn4. U slučaju da se više osoba udružuje u poslovni subjekt, potpora se može odobriti samo za dvije nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Zavod. Osobe koje namjeravaju preuzeti postojeće poslovanje kroz novi subjekt od člana obitelji ne mogu ostvariti potporu, kao ni osobe koje traže potporu i namjeravaju registrirati trgovačko društvo, a imaju ovrhu po privatnim računima čiji iznos prelazi 20 posto iznosa tražene potpore.

U slučaju osnivanja j.d.o.o. nije moguće udruživanje uz potporu za samozapošljavanje temeljem ograničenja propisanih Zakonom o trgovačkim društvima

Poslodavac je dužan 20.000,00 kn od ukupnog iznosa potpore utrošiti na aktivnosti koje doprinose zelenoj/digitalnoj tranziciji uz detaljno obrazloženje u poslovnom planu, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta koja glasi:

Zelena radna mjesta

Zelena radna mjesta su radna mjesta u gospodarskim subjektima koji proizvode zelene proizvode i/ili pružaju zelene usluge odnosno koji se bave okolišno održivom djelatnošću.

Svi subjekti koji svojom djelatnošću znatno doprinose jednom ili više okolišnih ciljeva na način kako su utvrđeni u Uredbi (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja, a da pritom ne nanose štetu drugim okolišnim ciljevima, smatraju se gospodarskim subjektima koji se bave okolišno održivom djelatnošću. Zelenim radnim mjestima smatrat će se i ona radna mjesta koja se izravno odnose na procjenu usklađenosti s okolišnim standardima i provedbu okolišnih propisa/standarda, osiguravaju obrazovanje i obuku vezano uz zelene tehnologije i prakse te povećavaju opću razinu svijesti javnosti o pitanjima okoliša.

Okolišni ciljevi (Uredbi (EU) 2020/852 )

  • ublažavanje klimatskih promjena
  • prilagodba klimatskim promjenama
  • održiva uporaba i zaštita vodnih i morskih resursa
  • prijelaz na kružno gospodarstvo
  • sprečavanje i kontrola onečišćenja
  • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustav

Digitalna radna mjesta

Digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine, odnosno posjedovati znanja u sljedećim područjima. programiranje, razvoj aplikacija, digitalna poslovna analiza, digitalni marketing i kreiranja sadržaja, digitalni dizajn i vizualizacija podataka, upravljanje digitalnim proizvodima, podatkovna znanost, dizajn korisničkog iskustva, robotika, razvoj algoritama i/ili proizvoda koji koriste umjetnu inteligenciju/strojno učenje, rješenja za internet stvari (senzori, pametni kućanski uređaji) i dr.

Biram Hrvatsku

Biram Hrvatsku – mobilnost radne snage (unutar RH) i (povratak u RH) dodatna je mjera za osnaživanje gospodarske aktivnosti i raspona djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije.

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

Ciljane skupine korisnika podijeljene su u dvije kategorije a predstavljaju:

Hrvatski državljani povratnici u dobi do 60 godina iz zemalja EGP-a neovisno o razini obrazovanja koji su radili najmanje 12 mjeseci u posljednja 24 mjeseca u zemljama EGP ili bili uključeni u redovito obrazovanje i koji su se po povratku prijavili u evidenciju nezaposlenih u roku 30 dana od dana reguliranog prebivališta i samozapošljavaju se kroz mjeru potpora za samozapošljavanje unutar šest mjeseci od povratka/reguliranog prebivališta

Članice Europskog gospodarskog prostora su 26 od 27 zemalja članica EU (bez Hrvatske) i 3 od 4 zemlje članice EFTA (Island, Lihtenštajn i Norveška)

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta2 na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Korisnici potpore za samozapošljavanje u 2022. godini, registrirani na području indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a koji su izvršili promjenu prebivališta2 na način da su se preselili iz područja indeksa razvijenosti VII i VIII u područje indeksa razvijenosti I, II, III i IV, a sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, br. 132/17).

Visina dodatne subvencije određena je na prvu i drugu ciljanu skupinu korisnika od 50.000 kuna za prvu skupinu do 25.000 kuna za drugu skupinu.


Provjeri i ove objave: Kako hobi pretvoriti u posao, Kako napraviti SWOT analizu, Poslovno planiranje 2022, Kako napisati poslovni plan, Poslovni plan samozapošljavanja 2021

Trajanje javnog poziva za poticaje za samozapošljavanje i bodovanje

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 31.10.2022.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Kako dobiti potporu za samozapošljavanje

Izrada poslovnog plana za samozapošljavanje mora sadržavati razvijenu poslovnu ideju koja objašnjava financijsku isplativost i održivost. Potporu za samozapošljavanje možete dobiti ukoliko udovoljavate svim kriterijima gdje je naglasak na kompetencijama i napisanome poslovnom planu. Morate proći individualno savjetovanje i edukaciju na radionici za samozapošljavanje te ispuniti troškovnik sa financijskom projekcijom.

Poslovni plan podijeljen je na dijelove koji se boduju prema razrađenom sadržaju ideje, istraživanju tržišta i konkurencije a minimalan prag je 65 bodova.

Svaki zahtjev se ocjenjuje po principu bodovanja temeljem objektivnih kriterija kojima su pridruženi unaprijed određeni rasponi bodova. Najveći broj bodova koje je moguće ostvariti je 100, dok je bodovni prag za pozitivnu ocjenu zahtjeva postavljen na 65 bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje zahtjeva su sljedeći:

Radno iskustvo u djelatnosti u kojoj se osoba želi samozaposliti – najviše 15 bodova − U obzir se može uzeti svako radno iskustvo koje je povezano s budućom djelatnošću u kojoj se osoba želi samozaposliti, ukoliko podnositelj zahtjeva može pisanim putem dokazati da se bavio određenim poslom. Ukoliko je radno iskustvo nedokazivo, neće se uzimati u obzir prilikom ocjene zahtjeva.

Trajanje mjere je 24 mjeseca. Period trajanja mjere potpore obvezuje vas da u tom vremenu radite, dokažete varijabilne troškove iz poslovnog plana, uredno podmirujete obveze. U slučaju neispunjenja kriterija dužni ste vratiti dio ili cijeli iznos potpore za samozapošljavanje.

Apliciranje na poticaj za samozapošljavanje moguće je online na adresi mjere.hr.

Skip to content