ULAGANJE C1.5 R4.I1 – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za ULAGANJE C1.5 R4.I1 – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

doniranja hrane i banka hrane
doniranja hrane i banka hrane

Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za

ULAGANJE C1.5 R4.I1 – INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

Kod poziva: NPOO.C1.5.R4-I1.02

Tip natječaja: Otvoreni poziv        Status: OTVOREN       Datum objave: 08.02.24, 16:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 05.03.24, 10:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 05.04.24, 17:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Prvi poziv je objavljen 30. lipnja 2022.godine. Budući da predviđena financijska alokacija za predmetni poziv, u vrijednosti od 3,98 milijuna eura, nije u potpunosti iskorištena, poziv je i dalje usmjeren na infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane, s tim da se prednost kod odabira projektnih prijedloga za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane, u ovom Pozivu, daje prijaviteljima koji temeljem prvog poziva nisu sklopili ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje posrednika u

lancu doniranja hrane.

U okviru ovog Poziva financirat će se provedba projekata infrastrukturnog opremanja posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane, a vremenskog su trajanja najduže do 31. siječnja 2026. godine.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI ZA NATJEČAJ INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

  1. Za dodjelu bespovratnih sredstava za posrednike u lancu prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 6 mjeseci u odnosu na datum objave ovog Poziva.
  2. Za dodjelu bespovratnih sredstava za banku hrane prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe, neprofitne organizacije koje:

– su upisane u Registar posrednika u lancu doniranja hrane u minimalnom trajanju od 3 godine u odnosu na datum objave ovog Poziva (datum upisa će se smatrati datum izdavanja rješenja o upisu u predmetni Registar)

– imaju sjedište u Županiji djelovanja za koju se prijavljuju i

– raspolažu stručnjacima sa stručnim znanjem za provedbu projekta, a obvezan je   minimalno jedan stručnjak, voditelj projekta.

Prijavitelj se može prijaviti u partnerstvu s drugim partnerom/partnerima u slučaju dodjele bespovratnih sredstava za banku hrane, a pod uvjetom:

– da isti odgovara/odgovaraju pripadajućim uvjetima ovog Poziva, a koji vrijede za prijavitelja za dodjelu bespovratnih sredstava za infrastrukturno opremanje banke hrane i

– da je uz projektni prijedlog priložen nacrt sporazuma između prijavitelja i partnera koji sadržava sve odgovarajuće informacije s obzirom na obujam i modalitet te odgovornosti partnera, a koji se sklapa zarazdob|1e čitavog trajanja provedbe projekta (konačni sporazum je prijavitelj dužan dostaviti najkasnije do trenutka potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava).

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA NATJEČAJ INFRASTRUKTURNO OPREMANJE POSREDNIKA U LANCU DONIRANJA HRANE I BANKE HRANE

Ukupni raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovoga Poziva je

2.090.000,00 eura, od čega je:

– 1.081.307 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane,

– 1.008.693,00 eura namijenjeno za infrastrukturno opremanje banke hrane.

Iznosi su financirani u l00% udjelu sredstvima EU u okviru instrumenta ,,EU sljedeće generacije”, Mehanizma za oporavak i otpornost.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.500,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 159.267,00 €

Projektni prijedlog mora biti izrađen sukladno zahtjevima definiranim u Uputama za prijavitelje.

Poziv i Upute za prijavitelje objavljuju se na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede https:/poljoprivreda.gov.hr te na Internet portalu e-NPOO https://fondovieu.gov.hr/.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Putem sustava e-NPOO je dostupan Prijavni obrazac i ostali obrasci i prilozi koji su sastavni dio ovog Poziva, a koji se odnose na prijavitelje te ako je primjenjivo, na partnere.

NAČIN PODNOŠENJA PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Projektni prijedlozi se podnose putem sustava e-NPOO od strane ovlaštene osobe. Potencijalni prijavitelji mogu postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obraz|oženja odredbi Poziva putem sustava e-NPOO.

Pitanja se mogu postavljati najkasnije do početka roka za podnošenje projektnih prijedloga. MPOLJ će objaviti odgovore u roku od najduže 7 dana, na Internet portalu e-NPOO.

U svrhu osiguravanja poštivanja načela jednakog postupanja prema svim prijaviteljima, ne daju se prethodna mišljenja vezana uz postupak dodjele, bilo opća, bilo ona koja se odnose na konkretni projekt.

Prihvatljivost izdataka (troškova) za provedbu projekta

Proračun projekta treba biti realan, tj. troškovi moraju biti dostatni za postizanje očekivanih rezultata, a cijene trebaju odgovarati tržišnim cijenama.

Prilikom postupka dodjele u obzir će se uzimati samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi su troškovi koji su opravdani s obzirom na namjenu i visinu te koji su stvarno nastali za vrijeme trajanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s odabranim korisnikom, odnosno najkasnije do 31. siječnja 2026. godine. Prijavitelj je dužan dostaviti proračun svih planiranih troškova potrebnih za realizaciju projekta. U proračunu projekta se zasebno navode neprihvatljivi troškovi te troškovi koji su nastali prije podnošenja projektnog prijedloga. (Detalji u UPUTAMA za PRIJAVITELJE na stranici NPOO-a).

 

Napomena:

U postupku pripremanja projektnog prijedloga, prijavitelji trebaju proučiti cjelokupnu dokumentaciju Poziva, te redovno pratiti ima li eventualnih ažuriranja (izmjene i/ili dopune) dokumentacije Poziva, koje se objavljuju na internetskoj platformi eNPOO i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede.

 

APLICIRAJ!

(Za informacije o natječaju i pomoć pri pisanju projekta, kontaktiraj nas na: 091 783 0871)

 

Skip to content