Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija 

Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija 

Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija
Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija 

Predmet Poziva:

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te za stvaranje, promicanje i distribuciju novih inovativnih proizvoda i usluga.

Sveobuhvatna digitalna transformacija podrazumijeva kompetencije poslovnog subjekta za prelazak na nove, digitalizirane modele kulturne i kreativne proizvodnje, te kvalificiranu radnu snagu za nove poslovne modele.

Svaki segment poslovanja – stvaralaštvo, proizvodnja, distribucija, plasman predstavlja jedan poslovni proces te se, ukoliko se uspostavlja/unaprjeđuje, navodi kao doprinos ovom pokazatelju.

Proizvodi i usluge nisu poslovni procesi te se ne ubrajaju u ovaj pokazatelj.

 • Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1.4.2024. u 8:00.
 • Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31.5.2024. u 16:00.

 

IZNOSI BESPOVRATNIH SREDSTAVA:

GRUPA A

Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 40.000,00 EUR, a najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom prijedlogu iznosi 995.000,00 EUR.

GRUPA B

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 EUR a najviši iznos koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 300.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji natječaja Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija 

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća kako je utvrđeno u Preporuci Komisije 2003/361/EZ vezano za definiciju mikro, malih i srednjih poduzeća i Prilogu I. Definicija MSP-ova Uredbe 651/2014. U skladu s Prilogom I. to se odnosi i na subjekte čiji su suosnivači jedno ili više tijela javne vlasti pod uvjetom da udio tih tijela pojedinačno ili zajedno ne prelaze 25 % kapitala ili glasačkih prava u tim subjektima.

Prihvatljivi prijavitelji u grupi A:

 • trgovačka društva
 • obrti
 • ustanove u kulturi
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. 

Prihvatljivi prijavitelji u grupi B:

 • fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
 • obrti
 • umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
 • trgovačka društva
 • ustanove u kulturi.

Prijavitelji moraju imati registriranu primarnu djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) u prihvatljivom području kako je navedeno u Uputama za prijavitelje. Navedeni uvjet nije primjenjiv za umjetničke organizacije i fizičke osobe.

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA

71.11  Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10  Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

60.10  Emitiranje radijskog programa

60.20  Emitiranje televizijskog programa

63.12  Internetski portali

FILM

59.11  Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.12  Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.13  Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14  Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20  Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

18.20  Umnožavanje snimljenih zapisa

59.20  Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

90.01  Izvođačka umjetnost

90.02  Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

58.11  Izdavanje knjiga

58.13  Izdavanje novina

58.14  Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19  Ostala izdavačka djelatnost

74.30  Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

47.61  Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

91.01  Djelatnosti knjižnica i arhiva

91.02  Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u razvoju i proizvodnji videoigara

58.21 Izdavanje računalnih igara

62.01  Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03  Umjetničko stvaralaštvo

90.04  Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta

15.12  Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29  Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49  Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

32.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

 

Prihvatljive aktivnosti natječaja Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

GRUPA A

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 • kategorije financiranja: Regionalna potpora za ulaganje (državna potpora)

i Potpora male vrijednosti (de minimis potpore) za troškove osoblja koje provodi projektne aktivnosti

 1. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)
 1. Revizija projekta
 • kategorija financiranja: Potpora male vrijednosti (de minimis potpore)
 1. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 • kategorija financiranja: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (državna potpora)
 1. Usavršavanje djelatnika
 • kategorija financiranja: Potpore za usavršavanje (državna potpora)
 1. Sudjelovanje na sajmovima
 • kategorija financiranja: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (državna potpora)
 1. Priprema projektnog prijedloga
 • kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)
 1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora
 • kategorija financiranja: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

INTEZITET POTPORE GRUPA A

GRUPA A – državne potpore i potpore male vrijednosti (de minimis potpore) za aktivnosti povezane s provedbom projekta

Ovim pozivom dodjeljuju se državne potpore samo ako imaju učinak poticaja, odnosno ukoliko je korisnik potpore podnio pisani zahtjev davatelju potpore za dodjelu potpore prije početka rada na projektu, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe 651/2014.

Regionalne potpore za ulaganje (članak 12. Programa državnih potpora odnosno čl. 14. Uredbe 651/2014) – intenzitet potpore u bruto ekvivalentu bespovratnog sredstva za bespovratne potpore mora biti u skladu s važećom  kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku (u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkama (a) i (c) UFEU za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027., kako slijedi te iznosi:

Tablica 3. Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe 651/2014)

Regionalne potpore za ulaganje (članak 12. Programa državnih potpora i sukladno članku 14. Uredbe 651/2014) Maksimalan intenzitet potpore prema veličini poduzeća u %
Mikro i mala Srednja
HR 02 Panonska Hrvatska

 

*Sisačko – Moslavačka županija

70

 

75

60

 

70

HR 06 Sjeverna Hrvatska 70 60
HR 03 Jadranska Hrvatska 60 50
HR 05 Grad Zagreb 55 45

 

Intenzitet regionalne potpore za ulaganje računa se prema mjestu ulaganja, a ne prema sjedištu prijavitelja. Regionalne potpore za ulaganje moguće je zatražiti samo za poslovne jedinice unutar jedne NUTS 2 regije. Poslovne jedinice prijavitelja u drugim regijama neće biti moguće financirati. Korisnik regionalne potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakve državne potpore.

Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (članak 14. Programa državnih potpora sukladno članku 18. Uredbe 651/2014), intenzitet potpora za savjetodavne usluge ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova, neovisno o veličini poduzeća;

Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 15. Programa državnih potpora sukladno članku 19. Uredbe 651/2014), intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova, neovisno o veličini poduzeća;

Potpore za usavršavanje (članak 16. Programa državnih potpora sukladno članku 31. Uredbe 651/2014) intenzitet potpora za usavršavanje ne premašuje 60 % prihvatljivih troškova za srednja poduzeća i 70 % za mikro i mala poduzeća. Za srednja poduzeća intenzitet potpore se povećava za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju[1];

Potpore male vrijednosti – de minimis potpore; za aktivnosti povezane s provedbom projekta, intenzitet potpore ne premašuje 50 % prihvatljivih troškova. Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) iz ovog Poziva dodjeljivat će se jednom poduzetniku , kako je definirano u članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 300.000,00 EUR, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 300.000,00 EUR tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja. U okviru ovog Poziva referentno razdoblje su tri godine koje prethode datumu potpisa Ugovora.

 

GRUPA B

OBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
 2. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6 UzP)

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI

 1. Upravljanje projektom
 2. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
 3. Usavršavanje djelatnika
 4. Sudjelovanje na sajmovima
 5. Priprema projektnog prijedloga
 6. Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora

Kategorija financiranja u grupi B za sve aktivnosti: potpora male vrijednosti (de minimis potpore).

 

INTENZITET GRUPA B

GRUPA B – potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) iz ovog Poziva dodjeljivat će se jednom poduzetniku , kako je definirano u članku 2. stavku 2. de minimis Uredbe. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4. de minimis Uredbe. Iznos potpore male vrijednosti koja se temeljem ovog poziva može dodijeliti po projektu ne može iznositi više od 300.000,00 EUR, poštujući ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe. Maksimalan intenzitet potpore koji se može dodijeliti iznosi 85  % ukupno prihvatljivih troškova. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 300.000,00 EUR tijekom bilo kojeg trogodišnjeg razdoblja. U okviru ovog Poziva referentno razdoblje su tri godine koje prethode datumu potpisa Ugovora.

UVJETI:

Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30%  ukupne vrijednosti projekta

Prijavitelj ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi digitalnoj transformaciji poslovnog subjekta, uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te mogu obuhvaćati upotrebu tehnologija vezanih uz proizvodnju, korištenje, distribuciju i promociju proizvoda sadržaja i usluga u online prostoru ili upotrebu komunikacijskih tehnologija i računalne sigurnosti radnog okruženja za korištenje prethodno navedenih tehnologija.

GRUPA A – TROŠKOVI “Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija” 

OBAVEZNE AKTIVNOSTI, KATEGORIJE FINANCIRANJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
Kategorija financiranja Regionalna potpora za ulaganje (članak 12. Programa državnih potpora)
Prihvatljivi troškovi Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu uslijed početnog ulaganja/ ili početnog ulaganja kojim se stvara nova gospodarska djelatnost  (sukladno definicijama u Programu državnih potpora):

a) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva i radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (oprema koja se knjiži kao dugotrajna imovina)

b) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta.

Napomena Trošak radova može iznositi maksimalno 20 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Prihvatljivi su samo oni troškovi radova preuređenja zgrade ili prostora koji se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23).

Kategorija financiranja Potpora male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Troškovi osoblja koje provodi projektne aktivnosti (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme, ugovor s pravnom osobom, ugovor o (autorskom) djelu).

 

 1. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6)
Kategorija financiranja Potpora male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Troškovi promidžbe i vidljivosti npr. organizacija predstavljanja projekta, izrada trajne ploče, promidžbenih materijala i dr. Troškovi promidžbe i vidljivosti mogu iznositi maksimalno 5.000,00 eura.

 

GRUPA A

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI, KATEGORIJE FINANCIRANJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 

 1. Upravljanje projektom[2]
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme), ugovor o djelu, ugovor s pravnom osobom, neizravni troškovi.
Napomena Neizravni troškovi prihvatljivi su u iznosu od 7 % ukupno prihvatljivih izravnih troškova projekta koji su potpora male vrijednosti (fiksna stopa 7 %). Troškovi upravljanja projektom mogu iznositi maksimalno 20.000,00 eura.

 

 1. Revizija projekta
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Trošak vanjskih pružatelja usluge. Trošak revizije projekta može iznositi maksimalno 20.000,00 eura.

 

 1. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
Kategorija financiranja Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova (članak 14. Programa državnih potpora)
Prihvatljivi troškovi Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu planova i strategija digitalne transformacije poduzeća i/ili digitalizacije poslovnih procesa, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa te za ostale usluge povezane s projektom, a koje nisu trajna ili periodična aktivnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

 

 1. Usavršavanje djelatnika
Kategorija financiranja Potpore za usavršavanje (članak 16. Programa državnih potpora)
Prihvatljivi troškovi Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;  troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja.
Napomena Troškovi povezani s polaznicima prihvatljivi su ako se odnose na polaznika koji je zaposlenik prijavitelja, član umjetničke organizacije koja je prijavitelj ili prijavitelj – samozaposlena osoba.

 

 1. Sudjelovanje na sajmovima
Kategorija financiranja Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima (članak 15. Programa državnih potpora)
Prihvatljivi troškovi Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.
Napomena Nisu prihvatljivi troškovi koji se odnose na sajmove koji se organiziraju isključivo radi prodaje proizvoda.

 

 1. Priprema projektnog prijedloga
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno), ugovor o djelu, ugovor s pravnom osobom. Trošak pripreme projektnog prijedloga može iznositi maksimalno 5.000,00 eura.

 

 1. Izrada projektno – tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi  Trošak vanjskih pružatelja usluge (ugovor o djelu, ugovor s pravnom osobom).

 

Napomene:

Prihvatljive kategorije troškova prijavitelja za Regionalne potpore za ulaganje (članak 12. Programa državnih potpora):

 

Ulaganje u materijalnu imovinu

U okviru ovog Poziva, stečena imovina mora biti nova, osim u slučaju stjecanja poslovne jedinice.

Ulaganje mora ostati u predmetnom području najmanje tri (3) godine nakon dovršetka ulaganja. To ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su u tom razdoblju zastarjeli ili se pokvarili, pod uvjetom da se gospodarska djelatnost zadrži u predmetnom području tijekom minimalnog razdoblja.

Trošak preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti može iznositi do 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta. Prihvatljivi su oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Ulaganje u nematerijalnu imovinu

Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu (imovina koja nema fizički ili financijski oblik) koja se koristi za aktivnosti projekta, prihvatljivi su za izračun troškova ulaganja ako ta imovina ispunjava sve sljedeće uvjete:

 1. mora se koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu;
 2. mora se voditi kao imovina koja se amortizira;
 3. mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od trećih strana nepovezanih s kupcem;
 4. mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i mora za MSP-ove ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora najmanje tri (3) godine.

 

GRUPA B – TROŠKOVI “Transformacija i jačanje kulturnih i kreativnih industrija” 

OBAVEZNE AKTIVNOSTI, KATEGORIJE FINANCIRANJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. Uspostava novih i/ili unaprjeđenje postojećih poslovnih procesa za prilagodbu poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

a) Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. nabava, instalacija i puštanje u rad digitalnih alata, opreme, strojeva i radovi preuređenja i opremanja zgrade ili prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (oprema koja se knjiži kao dugotrajna imovina)

b) Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu koja se koristi za aktivnosti projekta, npr. patenti, autorska prava, licencije, znanja i dr., softver, ostale tehnologije potrebne za provedbu projekta.

2. Troškovi osoblja koje provodi projektne aktivnosti (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme), ugovor o (autorskom) djelu, ugovor s pravnom osobom.

Napomena Trošak radova može iznositi maksimalno 20 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta, a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i nužni za ostvarivanje ciljeva projekta.

Prihvatljivi su samo oni troškovi radova preuređenja zgrade ili prostora koji se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23).

 

 1. Promidžba i vidljivost (sukladno točki 5.6)
 Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Troškovi promidžbe i vidljivosti npr. organizacija predstavljanja projekta, izrada trajne ploče, promidžbenih materijala i dr.
Napomena Troškovi promidžbe i vidljivosti mogu iznositi maksimalno 2.655,00 EUR.

 

GRUPA B

NEOBAVEZNE AKTIVNOSTI, KATEGORIJE FINANCIRANJA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 1. Upravljanje projektom

Upravljanje projektom uključuje administraciju i tehničku koordinaciju, poslove upravljanja projektom, financijsko upravljanje i izvještavanje, planiranje te pripremu i provedbu nabave i sl.

Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno vrijeme), ugovor s pravnom osobom, ugovor o djelu, neizravni troškovi.
Napomena Trošak upravljanja projektom može iznositi maksimalno 20.000,00 EUR.

 

 1. Izrada planova, strategija, organizacija poslovanja i sl.
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za izradu planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa te za ostale usluge povezane s projektom, a koje nisu trajna ili periodična aktivnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika.

 

 1. Usavršavanje djelatnika
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u usavršavanju;  troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s aktivnostima usavršavanja.
Napomena Troškovi povezani s polaznicima prihvatljivi su ako se odnose na polaznika koji je zaposlenik prijavitelja, član umjetničke organizacije koja je prijavitelj ili prijavitelj – samozaposlena osoba.

 

 1. Sudjelovanje na sajmovima
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezanom s projektom.
Napomena Nisu prihvatljivi troškovi koji se odnose na sajmove koji se organiziraju isključivo radi prodaje proizvoda.

 

 1. Priprema projektnog prijedloga
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Trošak osoblja (ugovor o radu na određeno/neodređeno), ugovor o djelu, ugovor s pravnom osobom.
Napomena Trošak pripreme projektnog prijedloga može iznositi maksimalno 2.655,00 EUR.

 

 1. Priprema projektno – tehničke dokumentacije za izvođenja radova preuređenja poslovnog prostora
Kategorija financiranja Potpore male vrijednosti (de minimis potpore) sukladno Programu potpora male vrijednosti
Prihvatljivi troškovi Trošak vanjskih pružatelja usluge (ugovor o djelu, ugovor s pravnom osobom).

 

Neizravni troškovi u GRUPI B prihvatljivi su u iznosu od 7 % svih izravnih troškova projekta (fiksna stopa 7%). Sustav eNPOO automatski će izračunati neizravne troškove primjenom fiksne stope na ukupne izravne troškove svake pojedine aktivnosti. Ukupan iznos pojedine aktivnosti stoga uključuje i neizravne troškove izračunate primjenom fiksne stope.

LINK POZIVA AN ANTJEČAJ: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/105

KONTAKTIRAJTE NAS PUTEM OBRASCA ZA INDIVIDUALNE KONZULTACIJE OKO PRIPREME PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

  Skip to content