OTVARANJE POSLOVANJA – PAUŠALNI OBRT 2024

PAUŠALNI OBRT

paušalni obrt
paušalni obrt

VODIČ ZA OTVARANJE PAUŠALNOG OBRTA – PRIMJERI PLAVI URED 

 

naziv pod kojim posluje paušalni obrt :  

ima oznaku obrta, ime i prezime obrtnika i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake. Naziv obrta određuje obrtnik.   

Npr: eurofinvest, OBRT ZA POSLOVNO SAVJETOVANJE, vl.Miro Miričič; OIB:0000xxxx 

 

Djelatnost obrta također određujete sami, sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.  

Npr: NKD 70.22Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem 

Za ostale djelatnosti koristiti – NKD s objašnjenjima 

Možete odabrati više djelatnosti, ali jedna mora biti glavna. Postoje slobodni, vezani i povlašteni obrti. Slobodni obrti moraju ispunjavati opće uvjete za obavljanje obrta – da nemate pravomoćnu zabranu obavljanja određene djelatnosti i da imate pravo korištenja prostorom (ako je to potrebno). Kod vezanih obrta vlasnik, ili netko koga ćete zaposliti, mora imati stručnu osposobljenost, odgovarajuću srednju stručnu spremu ili položen majstorski ispit. Za povlaštene obrte potrebna je povlastica. Vezane i povlaštene obrte možete naći u Pravilniku o vezanim i povlaštenim obrtima. .  

Popis vezanih i povlaštenih obrta se nalazi u datotekama 

Sjedište obrta  

je mjesto u kojem se obavlja paušalni obrt. Ako se obrt obavlja u više mjesta, sjedište je u jednom od mjesta koje obrtnik odredi. Ako za obavljanje obrta nije potreban prostor, sjedište obrta je mjesto u kojem obrtnik ima prebivalište odnosno boravište. 

Prijava za upis u Obrtni registar 

 • Osnovati paušalni obrt možete u nadležnom uredu za gospodarstvo županije, ovisno o mjestu sjedišta. Linkovi na mjesta gdje možete otvoriti obrt po županijama- https://portor.gov.hr/#karta 
 • Osnovati paušalni  obrt možete i online putem aplikacije e-obrt 

Ispunite OR obrazac (popunjeni OR obrazac) te ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu. Od 1. rujna 2021. godine otvaranje obrta je u potpunosti besplatno. . Pritom prilažete ugovor o zakupu poslovnog prostora ili, ukoliko je prostor u vlasništvu obrtnika ili članova obitelji, izjavu o ustupanju poslovnog prostora na korištenje i vlasnički list. . 

Izrada pečata za paušalni obrt

Pečat treba sadržavati naziv obrta i adresu. Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu obrta u Obrtni registar. . 

Trošak izrade pečata je 150 – 200 kn. 

Pečat nije obavezan, ali dobro ga je imati ako se javljate na natječaje 

Otvaranje žiro računa u banci:  

S osobnom iskaznicom, rješenjem, obrtnicom i žigom otiđite u banku otvoriti žiro račun. 

Mirovinsko i zdravstveno osiguranje za paušalni obrt

Obrt je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja na dan početka rada obrta. Za prijavu na mirovinsko osiguranje je kupiti sljedeće obrasce u Narodnim novinama: 

Tiskanica M – 11P 

Tiskanica M – 1P. 

Na navedenim obrascima popunite osnovne podatke te stavite žig i potpis vlasnika obrta. Prilikom predaje navedenih obrazaca potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: 

Preslika rješenja o početku poslovanja obrta. 

Nakon što ste napravili upis u mirovinsko osiguranje, ono automatski vrši vaš upis u zdravstveno osiguranje.   Paušalni obrtnici koji rade kod drugog poslodavca se ne prijavljuju u sustav mirovinskog i zdravstvenog osiguranja. 

 1. Porezna prijava 

U roku od 8 dana od trenutka početka obavljanja djelatnosti potrebno je izvršiti prijavu obrta u Poreznoj upravi nadležnoj prema prebivalištu obrtnika, radi upisa u registar poreznih obveznika. Za prijavu u registar poreznih obveznika potrebno je popuniti Obrazac RPO koji se može kupiti u Narodnim novinama ili preuzeti s web stranica Porezne uprave. 

Plaćanje komorskog doprinosa za paušalni obrt

Obrtnici koji su otvorili paušalni obrt nakon 1. siječnja 2021. godine su u prve dvije godine poslovanja oslobođeni plaćanja komorskog doprinosa. Obrtnička komora pismenim putem obavještava obrtnike o pravu na oslobođenje od plaćanja komorskog doprinosa u prvoj godini poslovanja te o istom obavještavaju Poreznu upravu. 

Porezne knjige za paušalni obrt

Obrtnici vlasnici paušalnog obrta dužni su imati i predavati sljedeće dokumente: 

Knjigu prometa u kojoj bilježe sve transakcije obavljene bilo u gotovinskom ili bezgotovinskom prometu. Knjigu prometa mogu voditi u pisanom obliku ili u elektronskom obliku. 

PO-SD obrazac predaje se poreznoj upravi najkasnije 15.01. za prethodnu godinu poslovanja u kojem se kvartalno zbrajaju svi prometi unutar godine, te se na temelju istih vrši povrat ili nadoplata poreza i prireza. 

Odluka o visini blagajničkog maksimuma kojom obrtnik određuje svotu blagajničkog maksimuma iznad kojega je dužan istu položiti na račun obrta. 

Sukladno čl. 29., st. 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12.),Josip Glavaš iz Osijeka Viška 52, vlasnik JDizajn j.d.o.o. OIB: 59857702714, donosi: 

 

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MAKSIMUMA 

 

Utvrđuje se visina blagajničkog maksimuma za JDizajn j.d.o.o. u cjelini u svoti od 10.000,00 kn, a odnosi se na blagajnu koja se nalazi na adresi Viška 52, Osijek. Odgovorna osoba obavezuje se da svotu iznad blagajničkog maksimuma koja je utvrđena na kraju radnog dana položi na račun tvrtke najkasnije slijedeći radni dan. 

 

ODLUKU O VISINI BLAGAJNIČKOG MINIMUMA 

 

Utvrđuje se visina blagajničkog minimuma za JDizajn j.d.o.o. u cjelini u svoti od  300,00 kn. 

 

Odluka se primjenjuje od 1.lipnja 2014. do opoziva (donošenja nove odluke). 

 

                                                                                                              Potpis i pečat odgovorne osobe                   

                                                                       

 Interni akt o fiskalizaciji

kojim se donosi odluka o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, poslovnim prostorima, oznakama poslovnih prostora i operatera na naplatnim uređajima. Interni akt donosi se bez obzira da li obrtnik posluje s gotovinom ili ne.-  

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), Zagreba, , OIB: kojeg zastupa 

OIB: donosi sljedeću: 

ODLUKU
o pravilima slijednosti numeričkih brojeva računa, o poslovnom prostoru, oznaci
poslovnog prostora i operatera na naplatnom uređaju 

 

Ovom Odlukom uređuje se slijednost numeričkih brojeva računa, opis poslovnog prostora s pripadajućom adresom i oznakom, te opis operatera na naplatnom uređaju i radno vrijeme. 

 

Numerički broj računa u poslovnom prostoru počinje s početkom kalendarske godine, na dan 1. siječnja, od rednog broja 1 do broja „n” na dan 31. prosinca tekuće godine poštujući pravilo slijednosti računa. 

Popis svih poslovnih prostora sa oznakama, pripadajućim adresama i radno vrijeme, daju se u tablici u nastavku: 

Oznaka posl. prostora Adresa poslovnog prostora Radno vrijeme 

07:30-19:00 

Oznaka poslovnog prostora, oznaka naplatnog uređaja i oznaka operatera po naplatnom uređaju: 

Oznaka posl . prostora Oznaka naplatnog uređaja 

U poslovnom prostoru se koriste se dva naplatna uređaja, a računi će imati ovakav slijed: 

Naplatni uređaj 1 

1/1/1 

2/1/1 

3/1/1 

Ova Odluka stupa na snagu . i primjenjuje se od vlasnik 

Potpis i pečat 

 

 

Izrada računa za paušalni obrt

Besplatne stranice: 

 1. Linkovi na plavi ured tablice!  

Excel program za izradu računa u paušalnom obrtu!

 1. PAUSHAPP  

https://www.edubrovnik.org/kako-samostalno-voditi…/
 

Korisne aplikacije koje nisu besplatne za paušalni obrt

Minimax za paušaliste- https://www.minimax.hr/izlazni-racuni-pausalisti/ 

Solo – https://solo.com.hr/paketi-i-cijene 

 

Obvezni porezi i doprinosi za paušalni obrt

  Godišnji paušalni dohodak utvrđuje se rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta poreznog obveznika.   

 Ovisno od ostvarenih ukupnih godišnjih primitaka ili svote predviđenih primitaka za tekuću godinu za novog poreznog obveznika koji započinje obavljati djelatnost, godišnji paušalni porez na dohodak za samostalnu djelatnost za 2022. godinu utvrđuje se u 5 razina.   Paušalni porez na dohodak plaća se tromjesečno, do posljednjeg dana svakog tromjesečja, i to u svoti koja je umnožak broja mjeseci tromjesečja za koje je obveza utvrđena i utvrđenog paušalnog mjesečnog poreza.   

 

 Obvezni mjesečni doprinosi plaćaju se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec prema iznosima u sljedećim tablicama: 

mjesečni doprinosi za paušalne obrtnike, 

227,76 €

Zaštita na radu 

Obrtnik koji nije poslodavac, već je isključivo samozaposlena osoba, ne podliježe inspekcijskom nadzoru iz područja zaštite na radu. Naime, Zakon o zaštiti na radu ne odnosi se na samozaposlene osobe, a to su vlasnici obrta. Međutim, ukoliko obrtnik ima zaposlene osobe, naučnike, polaznike stručnog osposobljavanja itd. više se neće isključivo smatrati samozaposlenim osobama te podliježe inspekcijskom nadzoru zaštite na radu. 

 

Tko ne planira otvoriti paušalni obrt već j.d.o.o. ili d.oo.o. mogu mu koristiti ovi podatci:

OTVARANJE PODUZEČA 

Stupanjem na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (NN 22/12) putem usluge e-Tvrtka omogućeno je elektroničko osnivanje društva s ograničenom odgovornošću sa temeljnim kapitalom u novcu iz bilo kojeg Javnobilježničkog ili HITRO.HR uredau Republici Hrvatskoj na bilo koji od Trgovačkih sudova 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Nakon što sud zaprimi elektroničku prijavu za osnivanje trgovačkog društva rok za donošenje odluke je 24 sata. 

Napomena: U rok od 24 sata ne ubrajaju se vikendi i neradni dani. Za elektroničke prijave poslane nakon uredovnog radnog vremena Suda, rok od 24 sata teče od sljedećeg radnog dana. Rok od 24 sata ne odnosi se na prijave koje su Trgovačkom sudu podnesene u papirnom obliku. Za prijave podnesene u papirnom obliku, rok upisa u Sudski registar je 5 dana. 

Postupak registracije tvrtke 

 1. Odabir imena društva 
 1. Ovjera kod Javnog bilježnika 
 1. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi 
 1. Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa 
 1. Ime društva

Društvu prvo morate odabrati ime. HITRO.HR može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom na stranici Sudskog registra. Zato je, pored odabranog imena društva preporučljivo pripremiti alternativna imena.
Pri odabiru imena društva koristite se portalom sudreg.pravosudje.hr. 

 1. Javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar (obrazac Po) i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Kod javnog bilježnika morate imati osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane). Obvezna je nazočnost svih osnivača i drugih osoba čije je potpise potrebno ovjeriti. 

Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.HR ured (vidi uslugue-Tvrtka). 

 1. Predaja dokumentacije i uplata pristojbi

Prijavu za upis u sudski registar sa svim potrebnim prilozima ovjerenim kod javnog bilježnika predajte u uredu HITRO.HR. Uplatnice za uplatu osnivačkog pologa i sudskih pristojbi dobit ćete u HITRO.HR uredu. 

Nakon izvršenih uplata, HITRO.HR će kompletirati Vaš predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem (e-Tvrtka) ili predati papirnu dokumentaciju ukoliko nisu ispunjeni uvjeti za elektroničku predaju. Ukoliko je dokumentacija koja je odaslana elektroničkim putem ispravna i potpuna, Trgovački sud će u roku od 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke. Međutim, u slučaju kada se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 5 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u od strane ureda HITRO.HR podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu. 

 

U uredu HITRO.HR dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti). 

HITRO.HR će automatski po preuzimanju Rješenja o osnivanju ishoditi Obavijest Državnog zavoda za statistiku elektroničkim putem, u roku od jednog radnog dana. 

 1. Preuzimanje dokumentacije i otvaranje računa

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.HR. 

Otvaranje računa možete ugovoriti na šalteru servisa HITRO.HR (u onim bankama za koje FINA obavlja poslove otvaranja računa ili posreduje u obavljanju tih poslova). Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO - e-Mirovinsko). Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja (HZZO - e-Zdravstveno). Društvo je potrebno prijaviti i u nadležnoj Poreznoj upravi. 

 ALTERNATIVNO!

Poduzeće se može otvoriti i preko START usluge

omogućava pokretanje poslovanja iz vlastitog doma, 24 sata dnevno, kroz jedan elektronički postupak i u roku od svega nekoliko radnih dana. START omogućava prikupljanje podataka po načelu „samo jednom“ i njihovu razmjenu između institucija te donosi smanjenje troškova pokretanja poslovanja i stalnu informiranost o statusu  zahtjeva

Izvor: https://plaviured.hr/doprinosi-u-pausalnom-obrtu-za-2024-godinu/

Ako planirate otvoriti poslovanje putem poticaja za samozapošljavanje, slobodno o toj temi pročitajte više:

Skip to content