KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA DO 15.03.2024

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Program potpora male vrijednosti
KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA
kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu

Datum objave: 23.2.2024
Rok za podnošenje projektnih prijava: 15. ožujka 2024. do 16:00

Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoju održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju prihvatljivih za okoliš, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

MJERE PROGRAMA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od pet mjera:
1. Kroz mjeru A podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih hotela (Hotel, Hotel baština (heritage), Difuznih hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Lječilišne vrste hotela, Integralni hotel).
– Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trg. društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 55.10 Hoteli i sličan smještaj
– Ukupan iznos sredstava za Mjeru A – 1.000.000 €
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 10.000 €
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 35.000 €

2. Mjera B odnosi se na postojeće i nove kampove (Kamp ili Kamp odmorište) na području NUTS 2 regije: Panonske ili Sjeverne Hrvatske, a podupiru se ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa.
– Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trg. društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 55.30 Kampovi i prostori za kampiranje
– Ukupan iznos sredstava za Mjeru B – 800.000 €
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 6.000 €
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 25.000 €

3. Mjera C odnosi se na ulaganja u energetski učinkovitu materijalnu imovinu i zelenu tranziciju, te digitalizaciju i unapređenje radnih procesa postojećih ugostiteljskih objekata s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju važeće rješenje iz skupine „RESTORANI“, i to: Restoran, Gostionica, Bistro ili Slastičarnica.
– Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trg. društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremnu i usluživanje hrane
– Ukupan iznos sredstava za Mjeru C – 700.000 €
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 5.000 €
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 15.000 €

4. Kroz mjeru D se podupiru ulaganja OPG-a – obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva i PG-a – poljoprivrednika u nova vinotočja ili kušaonice, te digitalizaciju i e-punionice za OPG-e ili PG-e koje ima rješenje za ugostiteljske usluge.
– Prihvatljivi korisnici:
OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima za važeće rješenje o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u ili će isto ishoditi za vinotočje ili kušaonicu po završetku projekta i
Obrt, trg. društvo ili zadruga registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti samo za ulaganja u kušaonicu u poljoprivrednom gospodarstvu
(Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo – SOPG nije prihvatljiv subjekt za prijavu na Javni poziv)
– Ukupan iznos sredstava za Mjeru D – 404.340 €
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 5.000 €
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 15.000 €

5. Mjera E odnosi se na ulaganja u postojeće plovne objekte za izlete koji su registrirani sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma te ulaganja u plovila namijenjena iznajmljivanju s ili bez posade i pružanju usluge smještaja gostiju na plovilu (charter plovila).
– Prihvatljivi korisnici: subjekti malog gospodarstva (trg. društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), koji imaju registriranu djelatnost po NKD-u: 50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika ili 50.30 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima
– Ukupan iznos sredstava za Mjeru E – 500.000 €
– Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti – 5.000 €
– Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti – 15.000 €

 

Ukupan iznos sredstava za Mjeru A, Mjeru B, Mjeru C, Mjeru D i Mjeru E može biti promijenjen u okviru planiranih proračunskih sredstava predmetne aktivnosti A587055, nakon završenog Javnog poziva i obrade projekata od strane Stručne radne skupine odlukom Povjerenstva za odabir projekata i dodjelu bespovratnih sredstava.

 

PRIJAVE NA KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Prijave se podnose isključivo online putem sustava eGrađani sa svim potrebnim skeniranim ili učitanim prilozima, na portalu eTurizam (TuRiznica). https://eturizam.gov.hr/ (Detalji o potrebnoj dokumentaciji  i prijavi mogu se naći na: Javni pozivi i natječaji/turizam)

Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni Javni poziv (u sustavu eGrađani), u suprotnom prijava neće biti važeća.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI i AKTIVNOSTI PO MJERAMA

Prihvatljive aktivnosti na program “KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA” moraju biti detaljno razrađene kroz troškovničke stavke temeljem kojih će se vršiti i pravdanje utroška sredstava potpore. Svi detalji o prihvatljivim/neprihvatljivim troškovima i aktivnostima opisani su u Program KTG.

INTENZITET POTPORE i NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 70% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, a sredstva se isplaćuju na žiro račun korisnika po zaključenju Ugovora.

Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova koji su nastali u razdoblju od 1.1.2024. do 30.6.2025.godine.

Korisnik potpore dužan je osigurati preostala sredstva za završetak predloženog projekta te sve ugovorene aktivnosti završiti najkasnije do 30.6.2025.godine.

OBJAVA POPISA KORSNIKA I POTPISIVANJE UGOVORA

Popis korisnika s iznosom dodijeljenih sredstava po korisniku bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva (https://mints.gov.hr/) u roku od 15 dana od dana donošenja konačne Odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava. Ministarstva će s odabranim korisnicima potpore potpisati ugovor nakon dostave potrebnih pratećih dokumenata uz ugovor od strane korisnika (bjanko zadužnica i Obrasca troškovnika koji je prihvaćen od strane Ministarstva).

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

 

Skip to content