Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Mogućnost do 995.421,06 € bespovratnih sredstava

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija.
Transformacija kulturnih i kreativnih industrija

Mogućnost do 995.421,06 € bespovratnih sredstava za poduzetnike u kulturnim i kreativnim industrijama! Poduzetnici kreativci moći će iskoristiti do eura bespovratnih sredstava za poboljšanje i modernizaciju svojih poslovnih prostora, kao i za nabavku nove opreme i softvera.

Europska unija je 2020. godine uspostavila Mehanizam za oporavak i otpornost kako bi odgovorila na izazove izazvane pandemijom COVID19. Planovi za oporavak i otpornost temelj su za korištenje sredstava, a time i glavni strateški dokument za planiranje i provedbu reformi, ulaganja i projektnih inicijativa država članica usmjerenih na gospodarski oporavak, održivi razvoj te zelenu i digitalnu tranziciju.

Predmet Poziva : Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta te stvaranje, promicanje i distribucija novih inovativnih proizvoda i usluga.

Svrha (cilj) Poziva : Jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih procesa, proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

→Pozivom će se omogućiti mikro, malim i srednjim poduzećima uvođenje novih tehnologija u poslovne modele i proizvodne procese, kao i provedba svih aktivnosti koje su preduvjet za kvalitetnu digitalnu transformaciju s ciljem optimizacije, povećanja kvalitete te time i konkurentnosti kulturno umjetničkog i kreativnog proizvoda i usluga na globalnom digitalnom tržištu.

Financijska alokacija poziva “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iznosi 33.180.702,10 EUR odnosno 250.000.000,00 HRK , osiguran je u državnom proračunu RH iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Vrsta i iznosi bespovratnih sredstava

Grupa A – Državne potpore

uključujući potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku državnih potpora iznosi 39.816,84 EUR odnosno 300.000,00 HRK po projektnom prijedlogu , a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu je 995.421,06 EUR odnosno 7.500.000,00 HRK

Grupa B – Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku u obliku potpora male vrijednosti (de minimis potpora) iznosi 13.272,28 EUR odnosno 100.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najviši iznos bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis) koji se može dodijeliti po pojedinom prijedlogu iznosi 200.000,00 EUR odnosno 1.506.900,00 HRK .

Prihvatljivost prijavitelja

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća koja imaju manje od 25 % udjela javnog vlasništva

Prihvatljivi prijavitelji grupe A poziva “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”:

– trgovačka društva obrti
– ustanove u kulturi
– umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane

u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prihvatljivi prijavitelji grupe B poziva “Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija”:

fizičke osobe izvan radnog odnosa koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja i članovi su jedne od umjetničkih strukovnih udruga na temelju čijih potvrda se ostvaruju porezne olakšice
– obrti
umjetničke organizacije osnovane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i upisane u Registar umjetničkih organizacija pri Ministarstvu kulture i medija te koje vode dvojno knjigovodstvo sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA A

Vrsta potpore: Regionalne potpore za ulaganje

Aktivnosti: Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu – OBAVEZNA AKTIVNOST

 1. Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
 2. početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti:

Prihvatljivi troškovi:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

– Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:

 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa
 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
 • Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

– Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:

 • Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti (maksimalni iznos tih

troškova je do 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta , a prihvatljivi su samo oni troškovi za koje je moguće jasno utvrditi da su neophodni i

nužni za ostvarivanje ciljeva projekta)*(40),

 • Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju

Vrsta potpore: Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova

Aktivnosti: Savjetodavne usluge povezane s unapređenjem postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Prihvatljivi troškovi: Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

Vrsta potpore: Potpore za usavršavanje

Aktivnosti: Usavršavanje djelatnika mora biti povezano s provedbom obavezne aktivnosti u projektu, primjerice obuka za korištenje digitalnih alata i opreme kojima se ostvaruje transformacija poslovanja.

 Prihvatljivi troškovi:

Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

Vrsta potpore: Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

Aktivnosti: Sudjelovanje na sajmovima
Prihvatljivi troškovi: Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s

projektom.

Vrsta potpore: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore

Aktivnosti: Provedba projekta (upravljanje projektom, rad osoblja na provedbi projekta, promidžba i vidljivost).

Prihvatljivi troškovi:

 1. Upravljanje projektom:
 2. a) Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK);
 3. b) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 24.553,72 EUR odnosno 185.000,00 HRK).*(41)
 4. c) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta premašuju 199.084,21 EUR odnosno 1.500.000,00 HRK, do najvišeg iznosa troška revizije od 9.954,21EUR odnosno 75.000,00 HRK)
 5. Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja zgrade ili poslovnog prostora
 6. Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);
 7. Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7 % prihvatljivih izravnih troškova u okviru potpore male vrijednosti za aktivnosti povezane s provedbom projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, itd.)
 8. Troškovi promidžbe i vidljivosti (npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl., do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK)

 PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA B

Vrsta potpore: Potpore male vrijednosti (de minimis potpore)

Aktivnosti: Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu. Prihvatljive aktivnosti moraju uključivati intenzivno korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te upotrebu tehnologija vezanih uz proizvodnju, korištenje, distribuciju i promociju proizvoda sadržaja i usluga u online prostoru ili upotrebu komunikacijskih tehnologija i računalne sigurnosti radnog okruženja za korištenje prethodno navedenih tehnologija.

Aktivnosti mogu uključivati i usavršavanje djelatnika, sudjelovanje na sajmovima te ostale aktivnosti povezane s provedbom projekta (upravljanje projektom, promidžba i vidljivost, provedba horizontalnih načela)

Prihvatljivi troškovi:

Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 5.308,91 EUR odnosno 40.000,00 HRK);

Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova preuređenja ili modernizacije poslovnog prostora

– Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavljadobavljač;

– Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)

– Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

– Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

– Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)

– Troškovi povezani s predavačima za potrebe usavršavanja

– Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom.

– Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora (maksimalni iznos tih troškova je do 20 % ukupno prihvatljivih troškova projekta)

– Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7 % prihvatljivih izravnih troškova projekta (režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije)

– Troškovi promidžbe i vidljivosti npr. troškovi organizacije predstavljanja projekta, izrada trajnih ploča, promidžbenih materijala, publikacija, plakata, letka, brošura, priručnika, zakupa medijskog prostora i sl., do najvišeg iznosa od 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK).

Prihvatljive djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.) su:

ARHITEKTURA
71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN
74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI
60.10 Emitiranje radijskog programa
60.20 Emitiranje televizijskog programa
63.12 Internetski portali

FILM
59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA
74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI
18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
90.01 Izvođačka umjetnost
90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO
58.11 Izdavanje knjiga
58.13 Izdavanje novina
58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
58.19 Ostala izdavačka djelatnost
74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA
91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih

videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih

videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji

videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre.

58.21 Izdavanje računalnih igara
62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

90.03 Umjetničko stvaralaštvo
90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog,

odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske

obrtničke komore (https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/tradicijski-i-umjetnicki-obrti/popis-obrta).

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda
16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo
23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike
31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda
32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda
32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

natječaj još nije otvoren ali je vani javno savjetovanje u kojima se ogledaju konture budućeg natječaja. Više na linku: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=23765

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI:

-1) prijavitelj ima status mikro, malog ili srednjeg poduzeća sukladno definiciji MSP-ova iz Priloga I. Uredbe 651/2014.

2) Registriran odnosno upisan u odgovarajući registar, upisnik i slično najmanje godinu dana prije podnošenja projektnog prijedloga

3) Prijavitelj djeluje u prihvatljivom području /ima registriranu primarnu NKD djelatnost u prihvatljivom području

4) Prijavitelj*(19) ima najmanje jednu zaposlenu osobu temeljem sati rada u godini koja prethodi godini u kojoj je podnesen projektni prijedlog/samozaposlene osobe

5) Prihodi/primitci u jednoj od četiri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose minimalno 30% ukupne vrijednosti projekta*(21)

6) Prijavitelj u području medija je upisan u odgovarajuću knjigu/ upisnik*(28) kod Agencije za elektroničke medije (AEM*(29)) ili Upisnik Hrvatske gospodarske komore (HGK*(30)) o izdavanju i distribuciji tiska ili drugog odgovarajućeg registra/upisnika države sjedišta prijavitelja.

7) Prijavitelj u području medija ima usvojen statut medija

8) Prijavitelj u području medija je upisan u odgovarajuću knjigu/ upisnik*(28) kod Agencije za elektroničke medije (AEM*(29)) ili Upisnik Hrvatske gospodarske komore (HGK*(30)) o izdavanju i distribuciji tiska ili drugog odgovarajućeg registra/upisnika države sjedišta prijavitelja.

Ako ne znate što su državne potpore slobodno pogledajte našu objavu na tu temu: https://www.ostvari-mjere.com.hr/biznis/kako-iskoristiti-drzavne-potpore-za-svoje-poslovanje/

Za provjeru prihvatljivosti i informacije o natječaju slobodno nas kontaktirajte putem obrasca ili na telefon 091 783 0871

Skip to content